Saken ble vedtatt 7-6 stemmer etter anbefaling fra kommunedirektøren.

Prinsipielt interessant

Dette kan tilsynelatende virke som en hvilken som helst annen utbyggingssak, men den er for Vesterøya prinsipielt interessant fordi den sier noe om hvordan øya skal være i fremtiden.

Kommunedirektøren mener at saken er ganske innlysende. Man bygger ned mindre enn 15 dekar total grønnstruktur, og med det unngår man konsekvensutredning.

Ikke konsekvensutredning

I et tilsvar til høringsinnspill som gjelder detaljreguleringen av Haga Panorama sier blant annet kommunedirektøren følgende:

«Når det gjelder krav til konsekvensutredning, følges gjeldende forskrift og veileder, som tilsier at det ikke er krav om konsekvensutredning i dette tilfelle, da området er vesentlig under grensen på 15daa. I tillegg kan ikke tiltaket sies å komme i vesentlig konflikt med §§ 8 og 10 i forskriften vedrørende konsekvenser for miljø- og samfunn».

Skjer porsjonsvis

Med andre ord er det er helt i orden å bygge ned grønnstruktur så lenge det skjer i porsjoner av 15daa eller mindre. Slike tiltak vil da ikke behøve konsekvensutredning.

Det interessante spørsmålet blir i så fall: Hvor ender man hvis man konsekvent skal følge et slikt prinsipp?

Under sterkt press

De naturlige omgivelsene på Vesterøya er allerede under sterkt press. Man har ambisjoner om ytterligere boligutbygging. Kommunestyret har nylig vedtatt å bygge ny storskole på dyrket mark, med forslag om nydyrking som avbøtende tiltak for den beslaglagte marka. Den foreslåtte nydyrkingen vil i så fall ytterligere spise av LNF og grønnstruktur.

Hva med nye generasjoner?

Skal ikke fremtidige generasjoner ha glede av naturlige omgivelser på Vesterøya i det hele tatt? I så fall, hvilke områder skal våre fremtidige borgere kunne glede seg over?

Utvider man perspektivet litt og ser på områdene innenfor de gamle kommunegrensene til Sandefjord, så har man sør for Raet snart ikke nærskog igjen. Alle områder er under hardt press, spesielt fra boligbygging.

Nærskog der du bor

Burde ikke alle innbyggere i Sandefjord ha tilgang på nærskog i gangavstand fra der de bor, uten å måtte bruke bilen for å komme seg til naturlige omgivelser?

Hvis kommunedirektøren og den politiske posisjonen i byen får fortsette på samme vis, vil alt av naturlige omgivelser gradvis forsvinne, ca. 15daa i slengen.