I Sandefjords Blad 10. november blir dosent Fredrik Holth intervjuet angående plan- og bygningsloven og kommunens mulighet til å bestemme arealbruk, herunder bruk av arealer langs sjøen.

Han har tidligere bidratt til en utredningen i regi av Oslo Economics med tittelen «Allmennhetens tilgang til regulerte områder i byer og tettsteder». Sandefjord kommune har henvist til denne utredningen i forbindelse med regulering av sjønære områder i Sandefjord, men har – slik vi forstår det – ikke akseptert utredningens konklusjon.

Det er greit å påpeke at det ikke er uenighet om at en kommune har absolutt myndighet, gjennom plan- og bygningsloven, til å bestemme hvordan arealene skal disponeres i sin kommune.

Kommunen må likevel forholde seg til de rettslige rammene for denne utøvelsen, og det er derfor A/S Thor Dahls hovedpoeng at en kommune ikke kan gi planbestemmelser som griper inn i private rettigheter regulert av annen særlovgivning uten ved ekspropriasjon.

I uttalelsen til Sandefjords Blad overser derfor Holth det samme som han gjør i sin utredning, nemlig at man med hjemmel i plan- og bygningsloven kan innskrenke og opprettholde allmennhetens rett til ferdsel, men ikke utvide den og sikre den uten å regulere området til offentlig areal og deretter ekspropriere arealet, med medfølgende full erstatning til grunneieren.

I så fall er det snakk om kommunal overtakelse av private rettigheter uten godtgjørelse, noe som er i strid med Grunnlovens bestemmelser.

I Sandefjord kommunens behandling av reguleringsplan for Kai 5 på Framnæs til skipskai og næringslokaler er kommunens utredning hittil mangelfull når det gjelder dette temaet.

Kommunen unnlater nemlig å begrunne sine påstander, påstander som mer minner om politikk enn lovmessig, korrekt forvaltning.

Det er derfor grunn til å minne om Forvaltningslovens § 17: Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, og Kommunelovens § 13 – 1, tredje ledd:

Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.

A/S Thor Dahl legger til grunn at kommunal saksbehandling skal forholde seg til gjeldende lover og regler. Slik vi ser det, hviler demokratiet på slik lovbundet forvaltning.

I motsatt fall vil forvaltningsvedtak og folkevalgte vedtak bli en fare for de private interesser som rammes – for eksempel enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner.