Kultur er viktig for mange. Under koronapandemien har det vært få fysiske kulturarrangementer. Digitale arrangementer er ikke det samme. Vi vil gjerne oppleve kultur sammen med andre. Nå kan vi endelig gå på kunstutstillinger, konserter, litteraturarrangementer, teater og kino igjen.

SV vil ha en mangfoldig og inkluderende kulturpolitikk. Offentlige midler må brukes på å fremme kultur som ikke kan finansieres av markedet alene. En aktiv, offentlig kulturpolitikk er nødvendig for at vi skal ha et rikt og bredt kulturliv i Norge.

Alle som vil skal få muligheten til å uttrykke seg i det frivillige kulturlivet. Alle skal ha tilgang til kultur av høy kvalitet, uansett hvor de bor i landet, og uansett hvilken bakgrunn de har.

SV vil fortsette Kulturløftet. Vi vil at minst 1 % av statsbudsjettet skal gå til kulturformål.

SV vil løfte bibliotekene. Vi vil gjennomføre et bibliotekløft, med en nasjonal strategi for folkebibliotekene, og øke bevilgningene til kommunenes bibliotekdrift. Bibliotekene gjør litteratur og kunnskap tilgjengelig for alle grupper i samfunnet, uavhengig av geografiske og økonomiske forskjeller.

SV vil også satse på skolebibliotekene. Gode skolebibliotek, med et godt innkjøpsbudsjett, og dedikerte skolebibliotekarer, legger til rette for lesing, og lærer barn og unge informasjons- og kildekritikk.

SV vil videreføre nasjonale lesetiltak, og gjøre dem permanente. Vi leser mindre enn før. Dette gjelder spesielt barn og ungdom. Å lese på fritiden, enten det er skjønnlitteratur eller sakprosa, styrker både lese- og skrivekompetansen. Lesing gir tilhørighet til, og forståelse for, samfunnet og verden vi lever i.

SV vil styrke innkjøpsordningene for skjønnlitteratur og sakprosa, og innføre en boklov som lovfester fastprissystemet på bøker.

SV vil gi kunstnere gode levekår. Vi vil gjennomføre en kunstnerøkonomireform, som både innebærer flere stipender og høyere satser. SV vil også bevare av nasjonale institusjoner innenfor ulike kunstarter. Vi vil sikre frilansere bedre rettigheter. SV vil styrke det frie kulturfeltet.

SV vil satse på norsk musikk- og filmproduksjon. Vi vil øke støtten til musikk- og filmfestivaler. SV vil også gjennomføre et løft for norsk filmproduksjon, og plassere incentivordningen for film under finans- eller næringsdepartementet.

SV vil føre en aktiv mediepolitikk. Vi vil ha en stabil og god finansiering av allmennkringkasterne. SV vil også øke pressestøtten, og beskytte norske medier mot urettferdig konkurranse fra utlandet, ved å tette skattehullene som f.eks. selskaper som Facebook og Google benytter seg av. Alt dette er avgjørende for å sikre ytringsfrihetens vilkår i Norge.

SV vil sikre at alle barn og unge har tilgang på gratis og åpne møteplasser, som fritidsklubber og lignende, med varierte tilbud, som er bemannet med ansatte med fagutdanning.

SV vil ha mer kultur i skolen. Vi vil gjeninnføre kulturskoletimen. SV vil ha skoledager med flere praktisk- estetiske fag. Det vil være positivt for læring. Elevene vil også lære å forstå og utforske kultur og kunst.

SV vil innføre gratis Kulturskole, slik at dette tilbudet blir tilgjengelig for alle barn og unge, uansett økonomi.

Så hvis du er interessert i kultur, og opptatt av kulturpolitikk, er SV partiet for deg!