Lil­le­bjørn Nilsen, Halv­dan Sivertsen, Jan Egg­um og Øy­stein Sunde har in­vi­tert et lass med ar­tist­ven­ner, og fre­dag 8. og lør­dag 9. au­gust skal den sto­re ha­gen på Midt­ås­en fyl­les med mu­sikk.– Gi­tar­ka­me­ra­te­nes Vise­fes­ti­val i Sandefjord skal bli en år­lig tra­di­sjon, sier Jan Egg­um.

Ber­gen­se­ren har len­ge hatt lyst til å lage en norsk va­ri­ant av Fair­port's Cropedy Con­ven­tion, en fes­ti­val som det eng­els­ke folkrockbandet Fair­port Con­ven­tion har ar­ran­gert i nær­me­re 30 år.

– Vise­fes­ti­va­le­ne i Norge for­svant mer el­ler mind­re et­ter 1970-tal­let, men er nå på vei til­ba­ke. På Midt­ås­en skal Gi­tar­ka­me­ra­te­ne selv­sagt spil­le selv, men vi har også bedt med oss gam­le mu­si­ker­ven­ner og nye, spen­ne­ne ar­tis­ter som vi li­ker. Kri­te­ri­et har vært at de skal syn­ge på mors­må­let sitt.

I til­legg til Gi­tar­ka­me­ra­te­ne selv, er føl­gen­de ar­tis­ter så lan­gt be­kref­tet til vise­fes­ti­va­len på Midt­ås­en den and­re hel­ga i au­gust:

Stein Tor­leif Bjel­la, Ann­bjørg Lien, Alf Cran­ner, Kaia Huuse, Krå­ke­sølv, Lars Lil­lo Sten­berg, Er­lend Rop­stad, As­bjørn Ribe, Sig­run Loe Sparboe, Da­niel Kvam­men, Finn Kalvik, Ton­je Un­stad, Siri Nilsen og Jan Erik Vold og Egil Kapstad.

LES OGSÅ: Skal ta Midtåsen tilbake med nasjonalromantisk sommer

– Overskuddsprosjekt

– Gi­tar­ka­me­ra­te­ne har all­tid vært et over­skudds­pro­sjekt, forteller Lil­le­bjørn Nilsen.

– Vi spil­ler sam­men når vi har lyst, og øns­ker å dele opp­le­vel­se­ne med and­re. Tan­ken om vår egen fes­ti­val er noe vi har lekt med len­ge, og nå ble den en­de­lig noe av.

Nilsen, Sivertsen, Egg­um og Sunde er trav­le menn på hver sin kant og i uli­ke sam­ar­beids­kon­stel­la­sjo­ner. Men lys­ten til å få i gang Gi­tar­ka­me­ra­te­nes Vise­fes­ti­val har vært stor, og når de nå er i gang, har de selv det kunst­ne­ris­ke an­sva­ret.

Men at fes­ti­va­len blir på Midt­ås­en, skips­re­der An­ders Jahres tid­li­ge­re hjem i San­de­fjord, gir de mye av æren for til Lars Pet­ter Kristiansen.

LES OGSÅ: Kjell Elvis klinte til

Fikk omvisning

Den ru­ti­ner­te lyd­man­nen har job­bet mye med med­lem­me­ne i Gi­tarka­me­ra­te­ne.

Et­ter å ha tatt med Jan Egg­um på om­vis­ning på Midt­ås­en og snak­ket varmt om ste­det som festivalsted, ten­te den ber­gens­ke tru­ba­du­ren og de and­re gi­tar­ka­me­ra­te­ne for fullt på id­een.

– Lars Petter har et profesjonelt apparat rundt seg. Vi vet at det­te blir bra, sier Jan Eggum.

Kristiansen skal være pro­duk­sjons­sjef, mens Kon­sert­ka­me­ra­te­ne har det tek­nis­ke an­sva­ret for vise­fes­ti­va­len.
1.700 bil­let­ter per fes­ti­val­dag leg­ges nå ut for salg. Hovedscenen blir i hagen, og det blir trolig en eller flere småscener rundt om på området.

LES OGSÅ: Simon (12) sikter mot stjernene


GITARKAMERATENE

  • Består av viseveteranene Jan Eggum, Halvdan Sivertsen, Lillebjørn Nilsen og Øystein Sunde.
  • Gruppa opptrådte første gang i 1988.
  • Har gitt ut tre album og en DVD, og hatt stor konsertsuksess.
  • I 1990 ble de både kåret til Årets Spellemann og vant prisen for beste visealbum.