Det var det Han­ne Krogh og hen­nes tre te­no­rer, Ma­ri­us Roth-Chris­ten­sen, Tho­mas Ruud og Nils Ha­rald Sø­dal som gjor­de – og det et­ter­tryk­ke­lig.Sam­men med to dri­ven­de dyk­ti­ge mu­si­ker­ne rei­ser kvar­tet­ten land og strand rundt med sin uimot­ståe­li­ge opp­skrift av vak­ker mu­sikk og ta­len­de his­to­ri­er. For fjer­de året på rad fyl­ler de kir­ke et­ter kir­ke i før­juls­ti­den. Og det er ikke uten grunn at den­ne fore­stil­lin­gen er blant de mest kri­ti­ker­ros­te i sin sjan­ger de sis­te åre­ne. Sek­ser­ne har for­me­lig hag­let over en­semb­let.

Formidler godt

Han­ne Krogh har latt det swin­ge, hun er hele lan­dets Gull­topp fra Rei­sen til ju­le­stjer­nen, hun har stått på alle lan­dets sce­ner og gitt ut bøt­te­vis med pla­ter. En får mene hva en vil om alt det­te, men én ting skal være klart: Krogh er en dri­ven­de dyk­tig for­mid­ler, og det er nett­opp for­mid­ling suk­sess- ­ma­ski­ne­ri­et med te­no­re­ne hand­ler om – og selv­sagt fø­lel­ser. Det er tross alt jul.

Mange høydepunkt

Det hele star­ter med en kort­ver­sjon av ju­le­evan­ge­li­et der Krogh selv er en slags mu­si­kalsk toast­mas­ter i en fest av det de yng­ste vil kal­le fet lyd, sa­lig­gjø­ren­de har­mo­ni­er, et sce­ne­lys de sto­re sce­ne­ne ver­dig, og vir­tuos sang fra tenortroikaen med ko­ret Bel Can­to Vest­fold som be­tryg­gen­de og solid rygg­dek­ning.

Og slik rul­ler kvel­den mykt og dei­lig av sted med det ene høy­de­punk­tet et­ter det and­re. Tho­mas Ruuds «Nessun dorma» er ett av dem, en in­stru­men­tal pa­ra­fra­se av «Nå ten­nes tu­sen ju­le­lys» et an­net, sam­men med Kroghs eget Prøy­sen-hjør­ne.

Te­no­re­nes fel­les ver­sjon av «O' hel­ga natt» blir det na­tur­lig nok også van­ske­lig å kom­me for­bi. De syngende gjestene sørget i tur og orden for lukkede øyne, gåsehud og frysninger på ryggen, men helt helt der oppe under kirketaket endte vi først helt til slutt da en proppfull kirke avsluttet med «Deilig er jorden» – sammen.