Mens regjeringens manglende finansiering av de nye fylkeskommunene har resultert i et ferjeopprør på Vestlandet og i Nord-Norge, får underfinansieringen av kulturminnevernet mindre oppmerksomhet. Men konsekvensene blir merkbare over tid, etter hvert som viktige deler av kulturarven forsømmes og forvitrer.

Problemet er at de nye fylkeskommunene fra nyttår fikk overført ansvaret for en rekke fredete og vernede bygninger, fartøy, militæranlegg og arkeologi uten at det følger penger med. I Vestfold og Telemark dreier dette seg om til sammen 385 bygninger og fartøy – i tillegg til de vel 900 fredete bygningene i privat eie som fylkeskommunen allerede har ansvar for. Forvaltningen av denne delen av vår kulturarv er krevende og fordrer spesialkompetanse. Følgelig trenger Vestfold og Telemark fylkeskommune 6–8 nye årsverk og et tilsvarende antall millioner for å skjøtte denne oppgaven.

Dette er penger fylkeskommunen mangler. Staten har elskverdig nok overført midler tilsvarende 0,18 årsverk til denne oppgaven. Hovedutvalget for kultur, idrett, folkehelse og tannhelse i den nye fylkeskommunen har nå bedt kulturadministrasjonen utrede og konkretisere konsekvensene av det som har skjedd.

Målt mot ferjetakster og manglende overføringer til drift og vedlikehold av fylkesveiene, får noen millioner kroner mindre til kulturminnevernet selvfølgelig beskjeden oppmerksomhet. Noen sinte kulturpolitikere kan ikke måle seg med rasende bilister i ferjekø. Og folk går ikke i fakkeltog for bevaring av vernede bygninger.

Likevel bidrar dette ytterligere til å belyse regjeringens holdning til regionreformen. Under løfter om desentralisering og nye oppgaver til fylkeskommunene, ser Regjeringen sitt snitt til å redusere overføringene. Ansvarlige statsråder snur ryggen til, fraskriver seg ansvaret og forteller fylkespolitikerne at de nå må prioritere.

Og det skal vi. Vi skal prioritere bort viktige oppgaver. Så skal vi peke tilbake og forklare velgerne at veiene i Vestfold og Telemark nå forfaller, at større vei- og jernbaneanlegg forsinkes på grunn av manglende kapasitet til å kartlegge fornminner og utføre arkeologiske utgravninger. Vi skal forklare at vi ikke lenger kan ta skikkelig vare på kulturarven.

Samtidig vokser skepsisen mot overføringen av flere statlige oppgaver til fylkeskommunene, – ikke minst i kulturlivet. I vårsesjonen skal Stortinget ta stilling til om tilskuddsansvaret for viktige kulturinstitusjoner skal overføres til fylkeskommunene. I Vestfold og Telemark gjelder dette gjøglerteateret Stella Polaris, Grenland Friteater og Litteraturhuset i Skien som i dag har statlige tilskudd, men som etter regjeringens forslag nå blir fylkeskommunens ansvar.

Videre foreslås det at fylkeskommunen skal ha hovedansvaret for tilskuddene til Teater Ibsen og museene i fylket. Med bakgrunn i erfaringene så langt har Hovedutvalget for Kultur, idrett, folkehelse og tannhelse i Vestfold og Telemark stilt som uttrykkelig forutsetning at en slik ansvarsoverføring i så fall må fullfinansieres.

Men den overliggende konsekvensen av regjeringens opptreden så langt, er at en allerede upopulær regionreform bringes ytterligere i vanry.