Vi må tenke på barn og ungdom som mer enn mottakere – som aktører. Vi vil sette Ungdomsrådet i Sandefjord i stand til å få reell medvirkning i areal- og plansaker. Vi vet at det bidrar til bedre resultater. Det har vi gjort noe med. Arbeiderpartiet har fått flertall for 300 000 kr. nettopp til å styrke Ungdomsrådene i Vestfold og Telemark fylkeskommune i slike saker.

Dessuten er vi faktisk lovpålagt å fremme barn og unges interesser! Det står i selveste formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. Barn og unge er fremhevet spesielt i lovens formål fordi de skiller seg fra andre grupper. Lovens formålsparagraf sier at alle, enten de planlegger eller har en byggesak, skal ta hensyn til barn og unges oppvekstsvilkår. Her er det grunn til å tenke etter, for mange. Gjør vi det?

Voksne med ansvar for samfunnets utvikling må tenke seg godt om, og vurdere om de faktisk skaper gode oppvekstmiljø og om de skaper utvikling til beste for barn og unge i plan- og byggesaker. Hvem er det vi legger mest vekt på? Utbyggerne – eller innbyggerne?

Det som er bra for barn er bra for alle. Med grønn by-, bygde- og næringsutvikling må vi ta vare på ressursene vi lever av, og som kan brukes opp. Vi forvalter arealressurser av nasjonal verdi, fra fjord til fjell. Stedsstolthet og tilhørighet er grunnleggende for mange av de målene vi ønsker å nå, og det må begynne hos dem som vokser opp hos oss. Vi vil ha større engasjement på rett tid! Men gode steder å vokse opp er også bostedsattraktivitet og god butikk. Det lønner seg, rett å slett, å legge vekt på barns interesser når vi bygger bygder og byer.

Det er viktig for Arbeiderpartiet at Ungdomsrådene i fylket vårt skal få verktøy til å utøve sin medvirkerrolle i areal- og plansaker. Vi mener at hvis vi lager gode opplærings-opplegg rettet mot Ungdomsrådene som målgruppe, vil det være nyttig for mange fler – folkevalgte i kommunene, interesseorganisasjoner og befolkningen generelt. Sats på Ungdomsrådet. Sats på framtida!