Hytta ligger i Sundeskogen på Østerøya, kun få meter fra vannkanten.

Bygningsmyndigheten reagerer blant annet på en oppført støttemur, en trapp mot sjøen og arbeider med fritidsboligen på eiendommen.

Fikk lov å endre noe

Eiendommen befinner seg i 100-metersbeltet mot sjøen. Området på eiendommen der tiltakene støttemur og trapp er oppført, er avsatt til arealformål LNF (landbruk, natur og friluftsformål) i kommuneplanens arealdel.

Dette innebærer at tiltak i dette området krever søknad om dispensasjon fra arealformålet.

Det ble i 2016 gitt tillatelse til fasadeendring og omdisponering av eksisterende arealer. I byggesaken er det også omsøkt og gitt tillatelse til riving av et eksisterende anneks mot nord og ombygging av eksisterende anneks mot sør, samt oppføring av et nytt bygg til bodareal mot nord.

Kommunen skriver i tilsynsrapporten at tiltakene som ble godkjent, var en mindre endring av eksisterende forhold, og at bebygget areal ikke blir endret fra det eksisterende.

LES OGSÅ: Straffes hardt for at andre ikke skal fristes til å prøve seg i strandsonen. Hytteeier på Østerøya slipper ikke unna gebyret på 50.000.

Reagerer på mur og trapp

Kommunen utførte et uanmeldt stedlig tilsyn på eiendommen 29. april.

Bygningsmyndigheten vurderer at det er utført tiltak utenfor byggegrensen mot sjøen, og at det ikke er gitt tillatelse til den oppførte støttemuren mot sjøen.

Kommunen skriver videre i rapporten at de oppførte, støpte trappetrinnene på svaberget mot sjøen og bryggen på eiendommen kan ses på flyfoto av eiendommen fra 2017.

På flyfoto to år tidligere, i 2015, vises ikke trappetrinnene.

Bygningsmyndigheten skriver videre at den ikke kan se at det foreligger søknad og tillatelse til oppføring av trappetrinnene.

(Saken fortsetter under bildet)


Bygningsmyndigheten vurderer også at endringene på eksisterende bygg i dette tilfellet ikke kan anses som mindre endring av eksisterende forhold.

Etter bygningsmyndighetens vurdering framstår det som det utføres en totalombygging av fritidsboligen.

Deler av bygget er revet, og det framstår som om det som gjenstår av eksisterende bygg skal erstattes.

LES OGSÅ: Hytteeieren i Søndre Vøra 15 vil rive og bygge nytt. Har fått nei før, og fikk det igjen. – Men her bør det likevel være mulig å finne en løsning!

Tror grunnflaten utvides

Kommunen skriver i rapporten at det ser ut som grunnmuren for ny fritidsbolig oppføres utenfor tidligere grunnmur også mot sjøen i øst og mot sør.

Det kan dermed se ut som byggets grunnflate utvides ut over «omdisponering av arealer» som det er søkt om.

Det kan også se ut som det omsøkte annekset er ferdigstilt og tatt i bruk uten at det er søkt midlertidig brukstillatelse eller levert ferdigattest for tiltaket.

På bakgrunn av det som er avdekket ved tilsynet, ønsker bygningsmyndigheten en redegjørelse for når fasadeendringen og omdisponeringen av eksisterende arealer ble satt i gang.

Tillatelsen, som ble gitt i september 2016, er gyldig i tre år fra vedtaksdato. Er tiltaket ikke satt i gang innen tre år, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn to år.


Bygningsmyndigheten ønsker også en redegjørelse for arbeidene med ombygging av fritidsboligen.

Etter bygningsmyndighetens vurdering sammenfaller ikke arbeidene på fritidsboligen med det som er omsøkt og godkjent i vedtaket fra 2016.

Kommunen ber også om en redegjørelse for oppførte tiltak utenfor byggegrensen mot sjøen, støpte trappetrinn og støpt mur mot sjøen. Dersom det foreligger tillatelse til tiltakene, ber kommunen om at dette framlegges bygningsmyndighetene.

LES OGSÅ: Går imot eget parti om oppmykning av reglene i strandsonen

Egeninnsats

I sitt svar til kommunen sier hytteeierne at siden de startet arbeidet på tomten, har det pågått nærmest uavbrutt siden våren 2017.

«Arbeidene med annekset og bodene er fortsatt ikke helt ferdigstilt og har pågått uten lengre opphold enn i vintermånedene og delvis i fellesferiene for å gi hyttefeltet ro de ukene det pågår. At arbeidene er strukket over lengre tid beror på at det meste er gjort med egeninnsats i helger, ettermiddager og fridager», skriver de.

Eierne forteller at etter en del innvendige arbeider med ombygging av planløsning og tilrettelegging for nytt inntak av vann og avløp, ble hovedhytta stukket ut i april 2021. De påpeker at selve byggearbeidene med den kunne fortsette, og at de fortsatt pågår.

«Det har på ingen måte vært noen innstilling i arbeidene, som har pågått jevnt og trutt de siste årene. Som nevnt bare med opphold i de kaldeste vintermånedene og de få ukene i fellesferien», heter det i svarbrevet.

De innrømmer at annekset i vinter har vært brukt til oppbevaring av verktøy, og som varmestue under arbeidet, og at det burde vært søkt om midlertidig brukstillatelse for annekset tidligere. Denne søknaden er vedlagt svarbrevet.

LES OGSÅ: Strandsonekrangelen har pågått i årevis. Nå har myndighetene satt punktum: Plattingen må vekk.

Rives ikke

Eierne skriver videre at de forholder seg til de godkjente tegningene, og hevder at murene er bygget nøyaktig etter utstikkingen.

I svarbrevet skriver de at «overkant støttemur‐ og gulv faktisk er noe lavere enn godkjent av kommunen. Overkant gulv er altså lavere enn eksisterende situasjon, slik godkjente tegninger viser. Og vil være med på å gi hytta enda lavere profil og innpassing i omgivelsene».

«Vi har hele tiden ønsket at arbeidene med hovedhytta kunne gjøres ved å ombygge hytta, og planen er å bygge halvdelen mot nord ferdig før vi går i gang med den sørlige delen. Måten vi ombygger på medfører at hyttas volum aldri er fjernet og teknisk sett derfor ikke rives», skriver de.

«Vi har ikke søkt om riving og må derfor følge et ombyggingsprinsipp der hytta bygges om del for del uten at hyttas volum er fjernet på noe tidspunkt», skriver eierne, og mener dette er en mer miljøvennlig måte å gjennomføre tiltaket på, da «materialene plukkes ned i et tempo som gir oss anledning til å vurdere gjenbruk og slik spare miljøet så mye som mulig».

LES OGSÅ: – Nei, dette området er offentlig, sier Arild Theimann (Ap), og kaller kommunalsjefen inn på teppet i planutvalget

Gammel trapp

Når det gjelder den oppførte støttemuren, hevder hytteeierne at denne er innenfor det som er omsøkt. Betongtrappen er støpt der det fra før var en trapp, men at denne ikke var så lett å få øye på.

«Utetrapp mot brygga er trinn i fjellsprekken som har vært der fra før, men som var så forvitret at de begynte å falle ut. Derfor har vi restaurert dem», skriver de, og legger til at de ikke anså støpningen av ny trapp som søknadspliktige arbeider.

Eierne sier de er i dialog med Sandefjord kommune, men at de ikke ønsker å kommentere saken ytterligere over Sandefjords Blad.