Alle skal ha like gode muligheter, uavhengig av kjønn. Men likestilling kommer ikke av seg selv. Gjennom kamp fra kvinnebevegelsen og gjennom en offensiv likestillingspolitikk har Norge blitt et at verdens mest likestilte land. Likevel er Norge fremdeles ikke likestilt. Kvinner tjener i snitt fortsatt under 90 kroner for hver hundrelapp en mann tjener, og det er langt flere menn i maktposisjoner i både politikken og næringslivet.

Regjeringens politikk for økte forskjeller og sentralisering rammer særlig kvinner og setter likestillingen tilbake. Erna Solberg har gjentatte ganger vist at hun er villig til å ofre kvinners rett til å bestemme over egen kropp, for selv å holde på regjeringsmakta. Først ga hun leger såkalt reservasjonsrett mot å henvise til abort. Så fikk hun gjennom den historiske innskrenkingen i abortloven i 2019. For første gang siden kvinner fikk rett til selvbestemt abort, vedtok høyreregjeringen en innskrenking av kvinners selvbestemmelse. SV kommer aldri til å la maktspill gå foran kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Vi er krystallklare på at innstrammingene i abortloven reverseres, og at nemndene fjernes.

Regjeringens forskjellspolitikk rammer særlig kvinner. Økende ulikhet i makt og rikdom går ofte på bekostning av kvinner. På den ene siden er det stort sett menn på lista over Norges rikeste som har fått mest skattekutt av denne regjeringen. På den andre siden er det flest kvinner som jobber i offentlige helse- og omsorgstilbud, og som rammes av dårlig kommuneøkonomi og privatisering. Trang økonomi i kommunene går ut over bemanningen i helse og omsorgssektoren, noe som gjør at kvinner må løpe mer på jobb. Privatisering og profitt i velferden vår rammer kvinner fordi de kommersielle konsernene utkonkurrerer offentlige og ideelle tilbud gjennom dårligere lønn og pensjon. SV vil snu denne utviklingen og gi kvinner den lønnen og pensjonen de fortjener.

Vi støtter, men ønsker en videreutvikling og bedring av Sandefjord kommunes jobb for flere faste og hele stillinger.

Regjeringens sentralisering av landet rammer særlig kvinner når fødetilbud i distriktene legges ned. Kvinner i distriktene får stadig lengre avstand til nærmeste fødetilbud. Dårlig bemanning og kortere barseltid rammer kvinnehelsen. Derfor krever SV en politikk for bedre velferd i hele landet og et skikkelig fødetilbud i distriktene.

Jenter i hele landet roper ut mot uønsket oppmerksomhet i klasserommene og i skolegårder!

SV vil ha en reell lærernorm, og høyere lærertetthet. Det vil øke antall lære fra dagens nivå betraktelig. Alle skal få den rådgivingen de trenger fra læreren sin, og da må læreren først få nok tid til hver enkelt elev!

Ingen skal behøve å tåle seksualiserende terminologi slengt mot seg i skolehverdagen.

Kvinner med nedsatt funksjonsevne ligger som regel nederst i søkerbunken hos en arbeidsgiver.

Det kreves litt ekstra innsats når en ansatt har en funksjonsvariasjon. Det skal tilrettelegges, men samtidig får arbeidsgiver en person med en unik samfunnserfaring.

Å få funksjonsnedsatte i større grad inn i arbeidslivet er et mål, og første skritt er å inkludere FNs konvensjon og menneskerettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), inn i norsk lovverk. Det stemmes over i Stortinget 9. mars. Det står om menneskerettigheter for alle! SV sier selvsagt et stort JA til dette!

SV ønsker et mer rettferdig og likestilt samfunn. Vi vil stanse profitt og privatisering i velferden vår. Vi vil ha rett til hele og faste stillinger og øke bemanninga i helse- og omsorgssektoren. SV er klinkende klare på at en ny rødgrønn regjering aldri skal kompromisse med kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

Det er på tide med en politikk som prioriterer likestilling for de mange!

Gratulerer med dagen!