Sammen med Mosjøen i Nordland kommer Sandefjord best ut av en omfattende måling som COWI har utført for direktoratet i ni norske byer.

De øvrige er Tønsberg, Harstad, Mo i Rana, Bodø, Brumunddal, Halden og Moss.

Sandefjord har den reineste lufta, og tilstanden er bedre enn fryktet.

Tønsberg kommer dårlig ut i undersøkelsen, og vil bli fulgt opp videre.

Hva ødelegger lufta?

I Norge er det i hovedsak svevestøv og nitrogendioksid som forringer den lokale luftkvaliteten.

Nitrogendioksid (NO2): Hovedkilden til utslipp av nitrogendioksid er veitrafikk. NO2 slippes blant annet ut fra biler med forbrenningsmotorer.

Svevestøv (PM10, PM2,5): Svevestøv virvles opp fra veidekket, for eksempel ved bruk av piggdekk på bil. Veitrafikk er den største kilden til dannelse av grovt svevestøv (PM10). I vinterhalvåret er vedfyring en viktig kilde til fint svevestøv (PM2,5).

Kilde: Miljødirektoratet

Sandefjord har gunstig beliggenhet

– Dette er veldig bra. Vi må kunne si at lufta er frikjent, sier kommuneoverlege Ole Henrik Augestad.

LES OGSÅ: Nå har verstingen skiftet drivstoff

Han er ikke overrasket og gir topografien mye av æren for at forholdene er såpass bra. Dessuten har det stor betydning at byen er forskånet for omfattende gjennomgangstrafikk.

Forurenset luft er en stor trussel mot folkehelsa. Ifølge myndighetene er de viktigste synderne veitrafikk, vedfyring, industri og skipsanløp.

Tilstanden følges derfor med argusøyne av fagmiljøene.

Luftkvaliteten i Sandefjord har vært tema i det politiske miljøet, blant annet i formannskapet i 2015, på grunn av misnøye med utslipp fra ferjetrafikken.

Sjøfartsdirektoratet har krevd av rederiene at svovelinnholdet i drivstoff blir kraftig redusert.

Når lufta er forurenset

Kritiske effekter:
Økt dødelighet av luftveis- og hjerte-karsykdommer.
Forverring av astma, samt akutt og kronisk bronkitt.
Økt mottakelighet for infeksjoner.

Følsomme grupper: 
Astmatikere.
Personer med luftveisinfeksjoner og andre luftveislidelser.

Kilde: Folkehelseinstituttet

– Den ferske rapporten indikerer at lufta i Sandefjord er tilfredsstillende. Som i andre norske byer bør imidlertid astmatikere og andre sensitive grupper ta forholdsregler i perioder når lufta kan være dårlig, sier rådgiver Sigmund Gutti i seksjon for transport og luftkvalitet i Miljødirektoratet.

Målinger tre steder i sentrum

Målinger av luftkvaliteten i Sandefjord indikerer at det er lave verdier av nitrogenoksid (NO2) og svevestøv (PM10). I Sandefjord har COWI på vegne av Miljødirektoratet målt i Tempokrysset, Museumsgata ved Kurbadet og Badeparken ved rådhuset i et helt år, fra sommeren 2015 og fram til i fjor sommer.

Resultatene er så gode at direktoratet ikke ser behov for nye målinger i Sandefjord.

Bekymring i 2014 fulgt opp

I 2010 friskmeldte Norsk institutt for luftforskning Sandefjord-lufta.

Fire år senere gjennomførte NILU en grovvurdering av luftkvaliteten i norske byer og tettsteder, basert på estimater fra en forenklet beregningsmodell, der Sandefjord ble sett i sammenheng med tilstanden i Grenland. Den indikerte lokale overskridelser for svevestøv. Miljødirektoratet anbefalte derfor nye målinger.

Rapporten indikerer at lufta i Sandefjord er tilfredsstillende.

Sigmund Gutti i seksjon for transport og luftkvalitet i Miljødirektoratet

 

Sandefjord har noen få overskridelser av den laveste helsebaserte vurderingsterskelen – den nedre. Antallet er imidlertid under grenseverdiene.

LES OGSÅ: Ønsker egne luftmålinger i byen

– Ut fra nåværende kunnskap utgjør ikke dette noen helsefare, sier Augestad.

Han understreker at selv om målingene nå viser at verdiene er lave, skal kommunen følge opp med å vurdere luftkvaliteten også framover. 

– Ren luft er viktig for befolkningens helse, sier han.

Norge må følge opp EU-krav

EUs luftkvalitetsdirektiv stiller minstekrav til utendørs luftkvalitet for å sikre god helse og trivsel i Europa. For å følge utviklingen stiller direktivet krav om at landene, inkludert Norge, skal ha et landsdekkende målenettverk for lokal luftkvalitet.

Miljødirektoratet har ansvar for å sikre et tilfredsstillende norsk målenettverk.
Dagens nettverk er basert på vurderinger som ble gjort av lokal luftkvalitet ulike steder i landet, i år 2000.

– For å sikre at det måles der luftforurensingen kan være for høy, og at hele landet er godt nok dekket, gjennomfører Miljødirektoratet den nye vurderingen av luftkvaliteten i utvalgte norske byer, sier seksjonsleder for transport og luftkvalitet i Miljødirektoratet, Siri Sorteberg.