For noen uker siden ble det kjent at Fred Olsen Renewables ser på muligheten for å etablere et solkraftverk på Akersmyra på grensen mellom Sandefjord og Tønsberg. Området hvor solkraftverket er tenkt plassert er på nesten 600 mål og består av drenert myr.

Akersmyra ligger rett ved siden av naturreservatet Akersvannet, og den sterke naturlige koblingen mellom disse områdene krever at disse sees på som en helhet. Selv om Akersmyra er drenert, er det fullt mulig å restaurere myra, noe som ville være i tråd med anmodningsvedtaket fra Stortinget om restaurering av 15 prosent av ødelagt natur innen 2025.

Nå vektlegges våtmark annerledes enn på 60- og 70-tallet da Akersmyra ble drenert: Regjeringen fører en aktiv politikk for å verne myr og våtmark. Det foregår flere prosjekter i Norge hvor myrområder blir restaurert, noe som har stor betydning for mange truede arter av fugler, insekter, planter og moser. I tillegg har myrområder en viktig funksjon som en vannrenser. Akersvannet er plaget av algevekst, og en revitalisering av Akersmyra vil kunne bidra til å løse noe av denne utfordringen.

I perioden 2015–2022 er det gjennomført 139 restaureringsprosjekter på myr i Norge. I årene framover oppskaleres dette, både for å nå det nevnte målet etter stortingsvedtak, men også for å nå 30 prosent restaurert natur innen 2030 etter Naturavtalen signert i Canada desember 2022.

Det finnes industriområder i Sandefjord og Tønsberg med store takflater og betydelige parkeringsarealer, Borgeskogen, Pindsle, Fokserød, Torp flyplass, for å nevne noen. På disse områdene som er dekket med asfalt og betong, blir ingen natur ødelagt hvis de skulle dekkes med solceller. Slik gjør man det i land hvor verning av naturområder har en større prioritet.

Det er estimert at norske myrer lagrer cirka 3500 millioner tonn CO2, tilsvarende Norges årlige utslipp av klimagasser i 66 år. En restaurering av Akersmyra vil bidra til denne lagringen av CO2, mens det å dekke myra med solcellepaneler, bidrar til utslipp av CO2. Dette virker ikke særlig fornuftig.