Venstres Camilla Bilstad Johannessens debattinnlegg «En skole for framtiden» i SB 20.02.21 inneholder mange gullkorn – som dessverre faller i grus. Mange gullkorn i analyse og problembeskrivelse, men disse faller i grus når det kommer til satsing på nærskolene:

1). Venstre konkluderer helt korrekt med at “ … det er ikke et godt nok svar til innbyggerne våre å si at vi bare skal beholde ting slik de er …» Nettopp! I stedet for å bli sittende i årevis på storskole-gjerdet, med forsinkelser knyttet til jordvern, naturinngrep, trafikksikring/skolevei, budsjettoverskridelser og manglende prosess for barnas beste, kan man bruke de 1,2 milliarder kalkulerte kroner på det mest fornuftige: total fornyelse av eksisterende nærskoler, til fullgod standard på alle måter, med førsteklasses utstyr og innredning! Raskt og forutsigbart! (Kommunen har ikke satt av 1,8 milliarder, slik Johannessen skriver, Norconsult har kalkulert med ca. 1,2 mrd. til storskoler, alternativt ca. 700 millioner til rehab). Ved å utrede og deretter gjennomføre alle nødvendige og ønskede tiltak på nærskolene, beholder vi nettopp «limet i nærmiljøet».

2). Mht. kvaliteten som tilbys elevene, Johannessen skriver “’ … det er lærerne, læringsmiljøet og ressursene som bevilges som avgjør kvaliteten» … Nettopp! Ved å utbedre dagens mangler, ved å sikre gode arbeidsforhold og topp kompetanse vil mye være gjort. Kanskje må noen få spesialpedagoger og skolehelsetjeneste måtte ambulere litt? Det må da være bedre enn å legge ned nærskolene?

3). Johannessen skriver at “ … utredning av tomtealternativer er foretatt …» Tja … Egnet tomt er faktisk ikke funnet ennå. Å vise til kanskje-alternativer på kommunens verdifulle matjord er ikke godt nok! Og: De viktigste alternativene mangler: Nærskole-tomtene! Her finnes det mange muligheter, alt fra 30–50 % tomteutvidelse med erstatning av uhensiktsmessige bygninger (Framnes), til totalrenovering og erstatning av brakkepaviljong (Ormestad) osv. Se hva man har fått til andre steder. Dra på befaring til Porsgrunn (Myrene og Vestsiden skoler), lær av den storsatsingen som nå skjer på eksisterende skoler i Trondheim!

4). Johannessen skriver: “ … Det er gjennomført en bred høringsprosess …» Tja..: En dårlig annonsert prosess rundt jul og nyttår, med frist 27.01.21, hvor fasit med ny storskole er tredd ned som et slags ultimatum i høringsunderlaget: Det er ikke godt nok.

5). Mht. mangler ved dagens skoler, Johannessen skriver “ … legger begrensninger for samhandling og tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming …”. Igjen: Vi oppfordrer til å lære av vellykkede prosjekter i andre kommuner, her er alt mulig, godt innenfor rammene i totalkalkylen! I den forbindelse: Her er et par interessante utdrag av vedtak fra januar 2021, ifm. orienteringssak om «visjonsbok»:

A). Råd for personer med funksjonsnedsettelse (RFP): « … Det ønskes en diskusjon om hva som er best for skolebarna. Ny skole eller tre nærskoler som skal videreføres og pusses opp …».

B). Ungdomsrådet (UR): « … mener imidlertid at saken også burde ha diskutert ulemper ved å bygge en ny, stor barneskole og ikke bare fremme forgylte argumenter for. Saken burde hatt en seriøs gjennomgang av fordelene av å beholde og videreutvikle eksisterende nærmiljøskoler …» Nettopp!

Høringssvarene er også kommet, og det kan se ut til at det er behov for å konkretisere mulighetene og det positive som ligger der ved å velge å beholde nærskoler i Sandefjord. Det positive ved å beholde disse handler om mer enn økonomi og skoledrift, det bør en kommune som baserer kommuneplanen på FNs bærekraftsmål ta inn over seg.

Nå må partiene finne sammen, tenke tverrpolitisk på elevenes og nærmiljøenes beste, legge prestisje til side og få prosessen inn på riktig spor!