Vi står nå overfor en krise for kommunens innbyggere og helsetjenesten generelt i kommunen, fordi vi har for få fastleger til å imøtekomme innbyggernes behov.

Som vi vet, så er fastlegene selve navet i helsetjenesten vår, og da fastlegeordningen ble innført i 2001, var det for å sikre at vi alle hadde vår egen lege, som kjente oss godt.

Det å stå overfor en legekrise er skremmende, men minst like skremmende er det at store deler av de folkevalgte ikke ser ut til å ta dette på alvor.

Allerede i 2017 hadde Høyre en interpellasjon i kommunestyret angående fremtidig rekruttering av fastleger. En sak om fastlegeordningen skulle igangsettes, ifølge ordføreren.

4 år senere, 16. februar 2021 kommer det en sak til Hovedutvalget for helse- sosial og omsorg, HSO, hvor våre fremste fagfolk i kommunen omtaler situasjonen som prekær, og at vi står overfor en krise når det gjelder rekruttering av leger til kommunen. Det er ikke vanlig at det brukes så sterke uttrykk, og det understreker alvoret.

Vi risikerer rett og slett at flere innbyggere vil stå uten fastlegetilbud, om det ikke igangsettes strakstiltak.

Følgende strakstiltak foreslås: «Administrasjonen gis fullmakt til å kjøpe opp 3 fastlegehjemler og etablere kommunalt legekontor i kommunalt egnet bygningsmasse «

I tillegg skal det ansettes to leger på legevakt, og øke antall leger i spesialisering fra fem til seks. Økonomiske konsekvenser innarbeides i 1. tertialsaken 2021.

Omgjøring av hjemler til kommunale, har i andre kommuner vist seg å gjøre rekrutteringen lettere, da mange nyutdannede leger kvier seg for å måtte gå inn og etablere seg som selvstendig næringsdrivende. De vil, forståelig nok, heller bruke tid og ressurser på å gjøre det leger er satt til å gjøre, nemlig å drive medisinsk behandling.

(Jf. leserinnlegget til Line Preede, nyutdannet lege fra Sandefjord, ansatt som allmennlege i Larvik kommune).

Stor var derfor overraskelsen da samtlige partier, med unntak av Ap og V stemte imot, og sendte saken tilbake til administrasjonen i påvente av at Plan for legetjenesten 2021- 2024 skulle foreligge.

Dermed gikk det 2 måneder, før saken igjen kom opp til behandling i HSO utvalget 27. april.

Nå forelå en fyldig rapport om Plan for legetjenesten, med forslag til både nasjonale og lokale tiltak, så alt burde nå ligge til rette for å få godkjent strakstiltak, men nok en gang ble det et massivt nei, denne gangen også fra Venstre.

Som Ap politikere er vi til tider vant til å jobbe i motvind, det er en del av hverdagen som opposisjonspolitiker, men denne gangen synes vi det ikke bare ble krevende, men rent ut uforståelig!

Hvordan kan Frp, Sp, V og KrF, med Høyre i spissen, nekte å ta innover seg alvoret vi står overfor? Nekte å høre på fagfolkene våre, på dem som representerer fastlegene?

Overlege Kari Statle Gulbrandsen, som er ansvarlig for fastlegebemanningen, er dypt bekymret, og uttaler « … at til min store forskrekkelse ble vi ikke trodd.»

Med 4 Ap stemmer mot resten av HSO utvalget ble saken nok en gang sendt tilbake til administrasjonen for ny utredning; denne gangen bes rådmannen gjennomføre en tiltakspakkevurdering i forhold til Tromsømodellen, og se på muligheter i forhold til budsjettsaken i juni.

Dette er ikke et strakstiltak.

I mellomtiden går dyrebar tid tapt!!

Strakstiltak ble dessverre også nedstemt på Formannskapsmøtet 4. mai. Sv, MDG og Ap stemte for.

Vi i Ap mener at det må være mulig å gjøre to ting samtidig; nemlig å jobbe med gode tiltak for å lette rekrutteringen, og ikke minst beholde fastlegene, samtidig som det gjøres et strakstiltak for å kjøpe oss tid, nemlig å opprette en kommunal fastlegepraksis.

Og hvis det skulle være noe tvil; vi støtter selvsagt etableringen av flere næringsdrivende fastlegehjemler.

Ap imøtekommer altså langt på vei forslaget til de andre partiene, men vi mener at det ikke er nok! Det må handles NÅ!! Nå må vi lytte til fagfolkene, som er fortvilte, som roper et varsko om en nær forestående krise.

Alt annet ville være uforsvarlig, oppsiktsvekkende og ikke så lite arrogant.