Her vil store arealer bli bygget ut, og også mye matjord vil gå med i utbyggingen.

For meg er det viktig at denne matjorda blir tatt vare på og benyttet til tilsvarende formål andre steder. Det gir en form for balanse i regnskapet.

Myndigheter på flere nivåer har altså allerede gitt tillatelse til omdisponering av Sørby-Virik fra matproduksjon til utbygging for boliger og eventuelt for offentlige formål. Dette er en viktig utbyggingsplan for vår nye kommune. Vi trenger nye boliger, og det er mulig at kommunens nye sykehjem blir plassert på en del av dette totalt 165 mål store området, sammen med boliger i mange størrelser og prisklasser.

Utbyggingsplanen har vært en del av den vedtatte kommuneplanen i flere år og ble enstemmig vedtatt av bystyret 25. september 2014.

Nå er tiden inne til en områdeplan, en detaljert reguleringsplan og konkret byggesak. Dermed er også tiden inne til å planlegge alternativ bruk av matjorda. Jorda er analysert, og det er funnet en viss grad av sykdom i jordsmonnet på grunn av ensidig korndyrking i mange år er. Store deler inneholder også så mye stein at det ikke er høyeste kvalitet matjord.

Likevel er det viktig at vi tar vare på all den matjorda vi kan. Det anbefales ikke at jorda på utbyggingsområdet tilføres andre jorder hvor det dyrkes mat, men at den i stedet benyttes som jordforbedringsmiddel i forbindelse med nydyrking av skogsarealer.

Så vidt jeg forstår forhandles det nå med en mottaker som vil bruke den nettopp i et nydyrkingsområde. Dette er gode nyheter for oss som er opptatt av å bevare matjorda i Norge. Vår befolkning øker, og det er viktig å holde maksimal matproduksjon oppe både i dag og i fremtiden. Å opprettholde norsk matproduksjon er også nødvendig av beredskapshensyn.

Vi vil nå se at det som kunne brukes til dyrking på Sørby-Virik, blir flyttet til tilsvarende bruk på andre nydyrkingsfelt. Jeg legger til grunn at avgang av matjord blir oppveiet av ny tilgang på matjord for fulldyrking andre steder.

Som tidligere leder av Sandar Bondelag er jeg stolt av det som nå skjer med bevaring av matjord samtidig som vi gjennomfører nødvendig utbygging. Sørby-Virik oppfyller flere nasjonale føringer for miljø- og klimautvikling: Både rødgrønne og borgerlige regjeringer peker på behovet for fortetting i og rundt byene og tettstedene våre.

Det gir størst mulighet for bruk av kollektivtilbud, sykkel og gange inn til sentrum. Likevel ønsker vi å benytte hele kommunen i vår felles utvikling. Det blir en hovedoppgave fremover å utvikle kommunen helhetlig og likeverdig for alle kommunens innbyggere.

Samtidig ser vi problemer i kommunikasjonene mellom de forskjellige delene av kommunen. Vi trenger en forbedret vei til Kodal og Andebu, men den ligger i øyeblikket ganske mange år framover i tid.

Vi trenger et nytt sykehjem og flere boliger nå!