Gokstadkorridoren gir klare fordeler for utviklingen av Sandefjord som et attraktivt sted å bo, jobbe og besøke. Korridoren er det eneste alternativet som sikrer stasjon i sentrum, som er best for tilgjengelighet og byutvikling, og som ikke gjør store og varige inngrep i friluftsområdet Hjertås.

Korridoren er best for tettstedsutvikling, friluftsliv, landbruk, miljø og berører færre boliger. Korridoren gir kun 20–30 sekunder lenger reisetid.

Negative konsekvenser

Bane NOR tar ikke hensyn til Sandefjords interesser når Torp Vest-korridoren anbefales. Bane NOR legger avgjørende vekt på at korridoren gir togstasjon på Sandefjord Lufthavn Torp. Torp vest-korridoren medfører store negative konsekvenser:

• Usentral stasjonsplassering vest for Sandefjordsveien, langt unna sentrum. Dårlig tilgjengelighet til/fra sentrum og områder i nord, øst og sørøst. Stasjonsplasseringen bidrar ikke til økt aktivitet i sentrum eller til kommunens planer for sentrumsutvikling som går østover og omfatter Kilenområdet. Det blir færre reisende til/fra stasjonen enn om stasjonen er i sentrum. Usentral stasjon gjør at man velger andre transportalternativer.

Varige inngrep

• Omfattende og varige inngrep i friluftsområdet Hjertås. Dype og brede skjæringer gjennom turterrenget ved bygdeborgen. Skogsveier og turstier blir avskåret og må omlegges. Anleggsarbeid gir varige terrengforandringer. Varige inngrep ved gapahuken på Øvre Hasle. En 550 meter lang og høy bro vil krysse Unnebergdalen. Støy over 50dB i store deler av Hjertås, Unnebergdalen og Drakås.

• Riving av flere boliger enn Gokstadkorridoren og mer omfattende inngrep i boligområder vest for Sandefjordsveien. Inngrep i boligområder på Unneberg, Øvre Hasle, Drakås, Pinaveien, Pinakroken, Lunden, nedre Movei, Shetlandsgt, Skiringssalsgata, Halvdan Svartes gate, Leikvollgata mm.

Grunn til å være kritisk

• Mer negativt for jordbruk, skogsdrift og miljøet enn Gokstadkorridoren.

Det er grunn til å være kritisk til Bane Nors anbefaling. Bane NOR ønsker togstasjon samlokalisert med flyplassen, og vurderingene bærer preg av dette. Negative forhold ved Torp Vest-korridoren er lite vektlagt, mens negative forhold ved Gokstadkorridoren er mye vektlagt.

For eksempel er Gokstadkorridoren rangert som dårligst når det gjelder nærmiljø og friluftsliv, fordi Bane NOR har lagt avgjørende vekt på at fjerning av eksisterende toglinje vil være en stor fordel for boligområder langs toglinjen fra Gokstad og inn mot sentrum. Fjerning av eksisterende stasjon er også vurdert som positivt, til tross for at det er konkludert med at eksisterende stasjonsplassering er best for Sandefjord. Bane NOR har ikke tatt hensyn til negative konsekvenser på grunn av usentral stasjonsplassering, omfattende inngrep i Hjertås eller at flere boliger berøres med Torp Vest-korridoren.

Best tilgjengelighet

Det store utviklingspotensialet for eksisterende stasjonsområde ikke vektlagt. Stasjonsplasseringen gir best tilgjengelighet i forhold til sentrum og byområder mot nord, øst og sørøst, og bidrar best til byutvikling og aktivitet i sentrum. Det blir bedre fremkommelighet under sporene enn i dag. Området har få nærmiljøfunksjoner i dag, og har stort potensial for byutvikling. En sentral stasjonsplassering gir flere togreisende til og fra Sandefjord. Sentral stasjonsplassering er for mange avgjørende for om man velger å ta toget til og fra Sandefjord by.

Bane NOR har også rangert Gokstadkorridoren som dårligst med hensyn til arealinngrep, til tross for at korridoren ikke berører Hjertås og innebærer minst beslag av dyrket mark. Dette er fordi Bane NOR kun har talt opp antall inngrep, men ikke vektlagt inngrepenes omfang. Omfattende inngrep over store arealer flere steder i friluftsområdet Hjertås anses som ett inngrep, og likestilles med for eksempel kryssing av en bekk på bru eller at et gammelt tre kan bli berørt, eller at Gokstadkorridoren vil gå i eksisterende trase forbi Gokstadhaugen.

Stasjon i sentrum!

Torp vest-korridoren over Storås er langt bedre enn Torp Vest-alternativet, på grunn av mindre omfattende terrenginngrep i Hjertås, men gir ikke stasjon i sentrum.

Bane NOR anser at Gokstadkorridoren gir tilfredsstillende måloppnåelse, men anbefaler ikke korridoren på grunn av manglende samlokalisering med flyplassen og lengre reisetid på 20–30 sekunder.

Sandefjord har andre viktige interesser å ivareta enn Bane NOR, som stasjon i sentrum og bevaring av friluftsområdet Hjertås.

Velg Gokstadkorridoren!