Bygningsmyndigheten ble blitt gjort kjent med mulige ulovlige oppførte tiltak i henhold til plan- og bygningsloven på eiendommen, og foretok derfor et tilsyn 9. mars i år. Eiendommen befinner seg i 100-metersbeltet mot sjøen. Dette innebærer at tiltak på eiendommen i utgangspunktet krever søknad om dispensasjon fra bestemmelse om byggeforbud i strandsonen.

Tilsynet avdekket flere tiltak som kommunen vurderer som ulovlige. Kommunen viser blant annet til oppførte brygger og utstikkere på eiendommen, konstruksjon og utvidelse av området mot sjøen ved bryggene, og en sjøbod og et drivhus på eiendommen.

LES OGSÅ: Straffes hardt for at andre ikke skal fristes til å prøve seg i strandsonen. Hytteeier på Østerøya slipper ikke unna gebyret på 50.000.

Lang liste

Til sammen peker kommunen på 11 tiltak på eiendommen som den mener kan være i strid med plan- og bygningsloven.

 • Sjøbod
 • Støttemur mot sjø
 • Utvidelse av flislagt område
 • Fastmontert brygge i tre
 • Brygger med flyteelement
 • Drivhus
 • Mudring
 • Utepeis
 • Steinblokker i sjø
 • Gjerde
 • Flislagt sti

Bygningsmyndigheten har funnet en søknad om en sjøbod tre meter fra sjøen, der avslag på søknaden er stadfestet av Fylkesmannen i Vestfold etter klagebehandling i februar 1998. Bygningsmyndigheten har også funnet avslag på søknad om oppføring av en brygge datert 13. november 1995. Ved eiendommen er det også lagt ut to utstikkere på flyteelementer.

I forbindelse med søknaden i 1995 om brygge ble det også omsøkt og gitt tillatelse til en støttemur mot sjøen. Kommunen mener det er oppført en langt større utbygging ut i sjøen enn den viste støttemuren på tegningene vedlagt søknaden.

Bildeserie

Tilsynssak på Natholmen

Kan flyttes

Eieren av eiendommen har kommentert tilsynets funn, og sier at omsøkt bod aldri ble oppført da de fikk avslag på søknaden, men at det ble løftet på plass en lekestue som allerede sto på eiendommen. Ettersom bygget var flyttbart anså hun ikke at det krevdes dispensasjon.

Eieren sier videre at avslag på brygge er tatt til etterretning og ikke oppført, men sier at det er lagt tredekke på noen pæler i sjøen i nordre ende av støttemuren. Det vises til at de to utstikkerne er flyteelementer som kan hektes av og settes i land på vinteren, men at naboeiendommer har flytebrygger ute hele året.

Hun sier at drivhuset er satt på treramme, er flyttbart og kan om ønskelig tas ned hver høst. Hun opplyser at ettersom drivhuset ikke er festet til grunnen, har hun trodd det ikke krevde spesiell tillatelse.

Hun vil ikke kommentere saken ytterligere overfor Sandefjords Blad.

LES OGSÅ: Hytteeieren i Søndre Vøra 15 vil rive og bygge nytt. Har fått nei før, og fikk det igjen. – Men her bør det likevel være mulig å finne en løsning!

For stor

Bygningsmyndighetene bemerker i tilsynsrapporten at den oppførte sjøboden er tilnærmet lik i størrelse, omfang og utførelse som den avslåtte sjøboden. Den oppsatte sjøboden benyttes også til samme formål, som er lagring av utemøbler og lignende, og vurderes å være oppført uten nødvendig dispensasjon.

Kommunen reagerer også på at det er gjort flere tiltak i forbindelse med støttemuren som ble godkjent i 1995:

 • På utsiden av støttemuren mot sjøen er det oppført et tredekke langs noe av siden.
 • Det er oppført et hvitt gjerde på støttemuren mot nord.
 • Det er oppført pullerter/lyktestolper langs støttemuren.
 • Det flislagte partiet kan ikke sies å være en del av søknaden.
 • Den oppførte støttemuren samsvarer ikke i form med tegning på situasjonskart ved søknad om støttemuren.

Bygningsmyndighetens vurdering er at støttemuren er oppført i strid med tillatelse gitt, og at utvidelsen av støttemuren utløser søknadsplikt.

LES OGSÅ: Går imot eget parti om oppmykning av reglene i strandsonen

Tre brygger

I 1995 søkte eieren av strandeiendommen om oppføring av en brygge i tre. Denne søknaden ble avslått. Det er allikevel oppført et tredekke på allerede utplasserte påler i sjøen. Kommunen vurderer oppføringen av tredekket som et søknadspliktig tiltak på lik linje med den omsøkte bryggen som ble avslått, selv om det legges til grunn at pålene i sjøen allerede var nedsatt fra tidligere.

Det er også oppført to pirer med flyteelementer på eiendommens sjøside. Disse vurderes å ikke være tillatt i henhold til kommuneplanens bestemmelser.

«Det er gitt avslag på oppføring av brygge på eiendommen. I dette tilfellet er det etter avslag på oppføring av brygge er gitt, oppført tre brygger på eiendommen», skriver kommunen i tilsynsrapporten.

Kommunen mener også at drivhuset som er satt opp i nyere tid er ulovlig. Også utepeisen og lyktestolpene ved siden av den er etter kommunens vurdering avhengig av dispensasjon, men bygningsmyndigheten kan ikke se at det foreligger dispensasjon for tiltakene.

LES OGSÅ: Strandsonekrangelen har pågått i årevis. Nå har myndighetene satt punktum: Plattingen må vekk.

Følges opp

Det er søkt om tillatelse til mudring i sjø utenfor eiendommen, men tillatelse til mudring foreligger ikke i kommunens byggesaksarkiv. Bygningsmyndigheten legger opplysninger fra eier til grunn og vurderer at det ikke er utført mudring etter tillatte førstegangsmudring. Tillatelse til mudring vil være gitt av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Bygningsmyndigheten ber derfor om at eieren framlegger tillatelsen.

I sjøen utenfor eiendommen er det plassert tre steinblokker. Bygningsmyndigheten kan ikke se at steinblokkene i sjøen er omsøkt eller godkjent. Også stakittgjerdet som er oppført langs eiendomsgrensen og ned mot sjøen er avhengig av dispensasjon, noe som ikke foreligger.

Under tilsynet ble det også observert en flislagt/steinbelagt sti fra hovedbygningen på eiendommen mot det flislagte området ved sjøen. Heller ikke dette tiltaket foreligger det dispensasjon for.

Kommunen konkluderer i sin rapport at eiendommen og tiltakene vil fortløpende følges opp videre med forhåndsvarsel om pålegg om retting.

LES OGSÅ: – Nei, dette området er offentlig, sier Arild Theimann (Ap), og kaller kommunalsjefen inn på teppet i planutvalget