Jeg må stort sett være hjemme og passe min syke kone, hvordan kan jeg få mer hjelp?

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid, skriver pasient- og brukerombud Torunn Grinvoll.

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid, skriver pasient- og brukerombud Torunn Grinvoll. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger (Tønsbergs Blad) Spørsmål:

Min kone har et omfattende hjelpebehov og bor hjemme. Hun har hjemmesykepleie fra kommunen og det er jeg som ektemann som er den som hjelper henne i det daglige. Det er begges ønske at hun skal bo hjemme. Jeg er sliten og er i stor grad bundet til å være hjemme og passe på min kone. Har dere noen råd i min situasjon?

Ombudet svarer:

Du tar opp en livssituasjon som er gjeldende for mange pårørende. Det kan sikkert være mange råd til deg, men vi har her konsentrert oss om å si litt om muligheten til å søke avlastning. Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Det er kommunenes ansvar overfor de pårørende å tilby dette. Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Avlastningstiltak kan gis i flere former. Du kan avlastes ved at det iverksettes tiltak i hjemmet eller ved at din kone tilbys plass på dagsenter eller tildeles tidsbegrenset opphold i sykehjem. Hvis du ønsker avlastning, kan du søke kommunen din om det. Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til kommunen. Det er ditt behov for avlastning som skal vurderes. I flere saker ser vi at kommunen ikke klarer å skille mellom pårørendes behov for avlastning og pasient eller brukers omsorgsbehov. Vedtak om avlastning skal således knyttes opp omsorgsyters behov for avlastning, altså ditt behov i lys av deres totalsituasjon.

Man har ingen ubetinget rett på avlastning, men ved avslag på søknad har du rett til å klage på vedtaket.  Vi er kjent med at det er få som klager på avslag om avlastning, men de pårørende som klager vinner ofte frem. Tall fra årsrapportene til Helsetilsynet viser at det for årene 2014, 2015 og 2016 ble gitt helt eller delvis medhold i pårørendes klager til fylkesmennene om avlastning i nesten halvparten av sakene. 

Vårt samfunn legger opp til at vi skal bo hjemme lengst mulig. Med denne samfunnsutviklingen er pårørendes innsats, slik som din, ofte avgjørende. Pårørendes innsats er en stor og viktig ressurs. Det er derfor viktig at de pårørendes behov for avlastning blir ivaretatt, også i et forebyggende perspektiv.

Pasient- og brukerombudet

■ I denne spaltet svarer Pasient- og brukerombudet i Vestfold på spørsmål og tar opp aktuelle problemstillinger som gjelder helse- og omsorgstjenestene.
■ Hvis du har spørsmål du vil stille til pasient- og brukerombudet? Ta kontakt på e-post: vestfold@pasientogbrukerombudet.no eller send et brev med ditt spørsmål til Storgaten 35, 3126 Tønsberg.
■ Pasient- og brukerombudet er representert i alle fylker. I Vestfold er ombudskontoret i Tønsberg. Vi har helsefaglig og juridisk kompetanse.
■ Pasient- og brukerombudet kan informere deg om rettigheter og klagemuligheter, bistå i enkeltsaker og i dialog med tjenestene. Ombudet har en pådriverrolle for at tjenestene skal bli bedre.
■ Spørsmål kan du sende til vestfold@pasientogbrukerombudet.no eller ring 33 34 77 90.

Artikkeltags