(Tønsbergs Blad)

Spørsmål: Har jeg rett til tolk?

Jeg har store smerter i magen og har vært mange ganger på sykehuset. Jeg snakker lite norsk og ikke engelsk. Min lærer hjelper meg å skrive dette. Etter siste operasjon ba jeg om å få tolk da jeg skulle snakke med lege. Legen syntes ikke det var nødvendig og jeg skjønte veldig lite av det som ble sagt. Nå er jeg redd for at jeg kanskje kan ha kreft, eller noe annet alvorlig. Hva kan jeg gjøre?

Ombudet svarer:

Alle pasienter har rett til informasjon om sin helsetilstand og om helsehjelpen. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte, og helsepersonell må ta hensyn til din kultur- og språkbakgrunn. Det skal også tas hensyn til alder og andre individuelle forutsetninger. Helsepersonell skal forsikre seg om at du har forstått innholdet og betydningen av informasjonen.

Så svaret på ditt spørsmål er JA, du har rett til tolk.

Du kan snakke med din fastlege om hva som feiler deg og hvilken behandling du trenger videre. Fastlegen skal motta informasjon fra sykehuset. Alt helsepersonell har plikt til å bruke tolk når du trenger det, også fastlegen. Du kan også kontakte sykehuset og be om mer informasjon, ved hjelp av tolk.

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten har plikt til å vurdere behovet for og bestille tolk i møte med pasient, bruker og pårørende med begrensede norskkunnskaper. Selv om en pasient snakker ganske bra «hverdagsnorsk», betyr ikke det at bruk av tolk er unødvendig. Det kan være svært nødvendig i møte med helse- og omsorgstjenesten, og behovet må vurderes konkret. Se mer om dette hos helsedirektoratet. 

Ombudet har mange eksempler på at tolk ikke alltid benyttes der det er nødvendig. Vi er bekymret for at både manglende bruk av tolk og bruk av ikke-kvalifiserte tolker (og f.eks. bruk av familiemedlemmer) fortsatt er utbredt. Barn skal ikke brukes som tolk.

Helsedirektoratet har i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for migrasjonshelse (NAKMI) utgitt brosjyre om tolk. Den finnes på en rekke språk.

Pasient- og brukerombudet

■ I denne spaltet svarer Pasient- og brukerombudet i Vestfold på spørsmål og tar opp aktuelle problemstillinger som gjelder helse- og omsorgstjenestene.
■ Hvis du har spørsmål du vil stille til pasient- og brukerombudet? Ta kontakt på e-post: vestfold@pasientogbrukerombudet.no eller send et brev med ditt spørsmål til Storgaten 35, 3126 Tønsberg.
■ Pasient- og brukerombudet er representert i alle fylker. I Vestfold er ombudskontoret i Tønsberg. Vi har helsefaglig og juridisk kompetanse.
■ Pasient- og brukerombudet kan informere deg om rettigheter og klagemuligheter, bistå i enkeltsaker og i dialog med tjenestene. Ombudet har en pådriverrolle for at tjenestene skal bli bedre.
■ Spørsmål kan du sende til vestfold@pasientogbrukerombudet.no eller ring 33 34 77 90.