Veivalget er allerede gjort

Artikkelen er over 7 år gammel
DEL

INNSPILL

Anne Gro Olafsen, Høyre, leder skole- og barnehageutvalget

Gjennom et par leserinnlegg i SB, nå sist 25/11, setter May-Bente Jansson søkelys på Sandefjordsskolen. Som hun helt riktig skriver så er Sandefjordsskolen inne i en omfattende endring, og som skolepolitiker bifaller jeg debatt om skolen. Men det er imidlertid to forhold som jeg vil kommentere i Jansson sitt innlegg.
La meg begynne med oppfordringen til debatt om hvilken vei Sandefjordsskolen skal gå. Her har ikke May-Bente Jansson fulgt godt nok med i timen, for dette veivalget er allerede gjort! Det er vedtatt overordnede mål og strategi for skolen, og alle skolene jobber nå bl.a. mot egne uttalte lokale resultatmål. Etter en lang prosess med debatt om en helhetlig læringsforståelse, og om kvalitet og innhold i Sandefjordsskolen ble det i skole- og barnehageutvalget 10/2- 10 og i formannskapet 9/3-10, vedtatt et revidert kapittel om læringstilbudet i Sandefjord. I denne prosessen har politikere, skoleledere, utdanningsforbund og kommunale foreldreutvalg vært med å diskutere.

Det har vært bred enighet om at læringstrykket i Sandefjordsskolen må bli bedre og at elevenes basisferdigheter skal økes. I disse dager har resultatene av Nasjonale prøver blitt offentliggjort, og jeg vil anta at de som har studert disse erkjenner virkeligheten av at vi har et potensial for å løfte Sandefjord sine elever til et høyere nivå.
Når vi ser resultatene i et større perspektiv og ser at 40 % av elevene faller ut av videregående skole, kan de færreste være uenig i den utfordringen skolen står ovenfor, og behovet for å ta grep og beslutninger i skolen som gir større læring. Vi har gode ressurser og gode lærere i Sandefjordsskolen i dag, grunnlaget og utgangspunktet for de vedtak som er gjort er derfor gode for at vi skal lykkes med våre ambisjoner for skolen og elevene.

May-Bente Jansson spør seg om vi ikke mister noe når det nå fokuseres på målstyring? Mitt svar er nei. Dersom flere elever tilegner seg bedre grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter kan det bidra til å redusere de sosiale skillene i skolen, redusere frafallet i norsk skole og gi elevene en større mulighet for utdanning og jobb. Jeg kan ikke se at det er noe motsetningsforhold mellom dannelse og utdannelse – mellom det å ha demokratiferdigheter og å lære å lese, skrive og regne. Mange veier til dannelse er faktisk stengt i dag, hvis en ikke kan lese, skrive og regne.

Det andre forholdet jeg vil kommentere, gjelder det Jansson uttrykker som en optimistisk tro på at pedagogene i Sandefjordsskolen ”vil ri stormen av” med målstyring og ikke miste fokuset på hele mennesket. Jansson skriver at lærernes forpliktelser i lærerplanene ligger over føringene som er gitt fra skolekontoret. Jeg kan ikke se at det å bli tydelig på resultater kommer i konflikt med skoleetatens bærende menneskesyn slik de presenteres i lærerplanens generelle del. Jeg finner Jansson sin uttalelse noe oppsiktsvekkende, dersom jeg oppfatter henne korrekt.
At lærere kan være uenig i hva som politisk vedtas er en ting, og det kan vi leve med. Men når en lærer og ansatt i Sandefjordsskolen så tydelig går ut mot det jeg tolker som et klart signal om å sette politiske vedtak om mål og strategier til side, oppfatter jeg som relativt alvorlig, sett i forhold til den tillit og forventning en folkevalgt instans har om at et polisk vedtak faktisk blir gjennomført.

Høyre hadde senest 16. november et møte med det Kommunale Foreldre Utvalget i Sandefjord hvor også de fleste skolene var representert fra foreldrearbeidsutvalgene. Vi hadde en god diskusjon på nettopp endringene i skolen. Selv om endring i seg selv kan virke skremmende og selvsagt vil være krevende, var det ingen som var uenige i prioriteringene om endringer som nå gjøres for å oppnå det som ligger i Sandefjordsskolens visjon, om at alle barn og unge i Sandefjord skal sikres et høyt læringsutbytte, samt erfare mestring og tilhørighet.
I disse dager foreligger en tilstandsrapport for Sandefjordsskolen 2010, og jeg vil herved oppfordre alle foreldre til å lese denne.

Artikkeltags