Gå til sidens hovedinnhold

Vur­de­ring for læ­ring i Sandefjordskolen

Artikkelen er over 7 år gammel

Leserbrevet er skrevet av :


Roar Engh, Met­te Sand­hol­men, Eli­se Kla­ve­nes, Ole Alex­an­der Gul­brand­sen, Arne En­gel­stad, Anne Lise Nord­bø, Ma­rit He­len Ha­ve­land, Tol­lef Tor­nes, Lars Gun­nar Ling­ås, Car­la Ma­rie Fos­ter, Hil­de Hogs­nes, Eli Kari Høi­hil­der, Gun­nar Åsen, Ragn­hild Eli­sa­beth Lund, Ka­ren Las­sen, Hal­vor Bjørns­rud, Stein Lau­ge­rud, Tho­mas Mo­ser, Da­vid Glass, Hil­de The­re­se Lø­vig-Lar­sen, Tho­mas Mo­ser, Knut Rune Ol­sen, Sol­veig Øst­rem, Aad­ne Va­len-Sen­stad, Mari Pet­ters­vold, Tor Arne Wøl­ner, Geir Win­je, Am­bjørg Eke­nes, Nina Schwebs, Thor­leif Bug­ge, Be­rit Brat­holm, As­gjerd Vea Karl­sen, Sig­run Slett­ner, Ter­je Høi­land, Inge Vin­je, Wil­ly Aag­re, Øy­vind Wi­strøm, Frøy­dis Næv­dal Ber­gan, Sig­urd Har­ei­de, Ma­rie-Lis­beth Amund­sen, Jan­ne Sol­berg, Thor Chris­ti­an Bjørn­stad, Lars Kris­ti­an Løk­ke­vik, Lis­bet Karl­sen, Fride Lind­støl, Harald Bjar.


Vi ser med stor be­kym­ring på si­tua­sjo­nen for barn og læ­re­re i Sandefjordskolen, men er glad for at læ­re­re og for­eld­re står opp mot et kon­troll­sy­stem og en pe­da­go­gikk som står i sterk mot­set­ning til hva som ska­per et godt læ­rings­mil­jø og god læ­ring. Den­ne si­tua­sjo­nen vet vi sli­ter på man­ge læ­re­re, og vi er redd for at dyk­ti­ge læ­re­re og sko­le­le­de­re ikke len­ger vil be­trak­te San­de­fjord som en god ar­beids­plass. Det­te vil i så til­fel­le få ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for barn i Sandefjordskolen, kon­se­kven­ser som kan være med på å hem­me de­res mo­ti­va­sjon for læ­ring. Si­den 2007 har Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet ar­bei­det med å end­re sko­le­nes vur­de­rings­prak­sis til det vi kal­ler vur­de­ring for læ­ring, og som i opp­læ­rings­lo­ven kal­les underveisvurdering. Underveisvurdering skal flyt­te fokus fra hva ele­ve­ne har pre­stert til hva ele­ve­ne bør gjø­re og tren­ge hjelp til for å ut­vik­le seg vi­de­re. Underveisvurdering skal ska­pe mest­rings­gle­de og mo­ti­va­sjon, den skal ska­pe va­ri­ert un­der­vis­nings­prak­sis og ak­tiv del­ta­kel­se. To av de vik­tig­ste kri­te­rie­ne for underveisvurdering er at ele­ve­ne er del­ak­ti­ge i vur­de­rings­ar­bei­det og får læringsfremmende til­ba­ke­mel­din­ger. Underveisvurdering bi­drar til at læ­rer­ne blir be­viss­te på å stil­le in­di­vi­du­elt til­pas­se­de for­vent­nin­ger til ele­ve­ne og at ele­ve­ne får hjelp til å nå sine fag­li­ge mål.

Læ­re­re som job­ber godt med vur­de­ring for læ­ring trap­per ned tes­ting og ka­rak­ter­bruk og leg­ger til ret­te for at ele­ve­ne skal kun­ne dis­ku­te­re sin egen læ­ring og fag­li­ge ut­vik­ling.


Vur­de­ring for læ­ring er et red­skap som skal bi­dra til bed­re til­pas­set opp­læ­ring, for­di læ­rer­ne blir bed­re kjent med ele­ve­nes måte å ten­ke på, de­res læ­rings­må­ter og hvor­dan de ar­bei­der med pro­blem­lø­sen­de opp­ga­ver. Vi som ar­bei­der med å ut­dan­ne gode læ­re­re er opp­tatt av at vur­de­rings­prak­si­sen skal ska­pe et godt læ­rings­mil­jø og gode læ­rings­be­tin­gel­ser. Vi er opp­tatt av at ele­ve­ne skal del­ta ak­tivt i vur­de­rin­gen, og at god, fag­lig vei­led­ning hjel­per dem til å ta hele sitt læ­rings­po­ten­si­al i bruk.

Vi er opp­tatt av at læ­re­res prak­sis i klas­se­rom­met blir aner­kjent som det vik­tig­ste bi­dra­get til ele­ve­nes læ­ring, og at læ­re­res au­to­no­mi og pro­fe­sjo­na­li­tet blir iva­re­tatt. Vårt inn­trykk av de pro­ses­se­ne som skjer i San­de­fjord på det­te om­rå­det går dess­ver­re i mot­satt ret­ning av hva forsk­ning do­ku­men­te­rer som god prak­sis når det gjel­der barns mo­ti­va­sjon og læ­rings­ut­byt­te.

Vi for­står opp­læ­rings­lo­vens vur­de­rings­for­skrift til å re­pre­sen­te­re et syn på vur­de­ring som står i skarp kon­trast til det som blir for­langt av læ­re­re i San­de­fjord. Vi be­kla­ger at kom­mu­nal­le­del­sen ser ut til å være på kol­li­sjons­kurs med sine læ­re­re, og an­be­fa­ler at det blir gitt rom for en åpen, fag­lig dia­log mel­lom par­te­ne. Barns læ­ring og triv­sel i sko­len er av­hen­gig av et godt læ­rings­mil­jø. Vi hå­per at det blir ryd­det opp i det ufø­ret kom­mu­nens læ­re­re og ele­ver har hav­net i, og at de læ­re­re som har en prak­sis som lig­ger nær opp til hva opp­læ­rings­lo­ven med for­skrift om vur­de­ring fore­skri­ver, blir støt­tet i de­res ar­beid.

Kommentarer til denne saken