I Vestfold har det vært en omfattende prosess med kommunesammenslåinger, hvor lokalpolitikere har sett behovet for å gjøre seg bedre i stand til å innfri innbyggernes behov for tilrettelegging og tjenester. Dette har regjeringen fulgt godt opp i «Jeløya-plattformen», et handlingsdokument for regjeringen utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. I innledningen av kapitelet om Kommune og modernisering kan vi lese følgende:

«Regjeringen vil legge til rette for levende lokalsamfunn i hele landet. Vi vil spre makt og bygge samfunnet nedenfra. Et sterkt lokalt folkestyre gir folk og lokalsamfunn frihet og mulighet til å styre sin egen hverdag og samfunnsutvikling. Statlig detaljstyring og byråkrati må reduseres, og mer makt og myndighet må desentraliseres til lokalsamfunn og deres folkevalgte.»

Det er nettopp med dette for øye at lokalpolitikere i Vestfold har vært gjennom en, for mange, krevende prosess med kommunesammenslåing. Og derfor oppleves det ikke tillitsvekkende at regionale myndigheter (fylkeskommunen) utarbeider planer som skal være forpliktende overfor kommunene.

Dette strider etter mitt syn mot intensjonen i omtalte regjeringserklæring, hvor signalene er å spre makt og bygge samfunnet nedenfra.

"Undertegnede vil på det sterkeste advare fylkets folkevalgte å gjøre vedtak i disse planene som binder opp kommunene og gir regional myndighet innsigelsesrett overfor lokale vedtak.

LES OGSÅ: Flust med snublesteiner for næringslivet i RPBA-forslaget fra fylket

Man skal ikke lese mye i plandokumentet «Regional Plan For Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA)» før en opplever brudd på regjeringens intensjoner. For allerede i innledningen finner vi følgende: «Planen er både forpliktende og retningsgivende for det arbeidet som gjøres i Vestfold. Den skal sikre at vi får den utviklingen vi ønsker oss.» «Konkurranse mellom byene:

Det er viktig at kommunene ikke tar uheldige grep for å skaffe seg konkurransefortrinn som på sikt vil svekke regionen. Eksempelvis vil alle byene i Vestfold tape på en sterk utbygging langs hele E18.» En slik påstand forteller ikke undertegnede annet enn at regional myndighet har mistillit til at den enkelte kommune gjennom sin administrasjon og folkevalgte ikke er seg sitt ansvar bevisst. Påstanden om at alle byene i Vestfold vil tape på en sterk utbygging langs hele E18, skal en lete lenge etter i dokumentet for å få bekreftet. Plandokumentet er på ikke mindre enn 132 sider.

En annen plan som er ute på høring med nær høringsfrist, er Regional Plan For Folkehelse. Også i denne planen ligger det en forpliktelse, en forpliktelse som kanskje ikke binder en like sterkt opp mot kommunale løsninger, da en forplikter seg til samarbeid for å fremme god folkehelse. Her innrømmes det at kommunene er ansvarlige for gjennomføringen.

LES OGSÅ: Smart å satse på byene

«Med ansvaret for en rekke velferdstjenester, utvikling av lokalsamfunn og samarbeid med frivillig sektor, har kommunene tilgang på et bredt sett med virkemidler innenfor folkehelsearbeidet. Kommunene er derfor helt sentrale gjennomføringsaktører i folkehelsearbeidet, både når det gjelder konkrete folkehelse tiltak og å sørge for at folkehelseperspektivet ivaretas på alle ansvarsområder.»

Dette plandokumentet oppfordrer til et lokalsamfunn til beste for innbyggerne, og er ikke på langt nær så omfattende. Dog mener undertegnede at det er unødvendig, da den enkelte kommune er seg sitt ansvar bevisst på området folkehelse. Dette dokumentet er på 28 sider.

Den tredje planen som er til høring, er Regional Transportplan For Vestfold. Dette er en omfattende plan på 148 sider. Det som er interessant lesning i dette dokumentet, er kapittelet om Bypakker. Her siteres følgende: «Bypakker er et samlebegrep for den aktiviteten og transportpolitikken som inngår i en bompengeordning. Dagens bypakker er ofte et samarbeid for å finansiere infrastruktur generelt (i enkelte tilfeller drift av kollektivtransport), samt andre aktuelle miljø-, fremkommelighets- og trafikksikkerhetstiltak.

De er tuftet på lokale vedtak og transportbehov. Staten går inn med midler på sitt ansvarsområde, og tilsvarende gjøres fra lokale myndigheters side. Etablering av bompengepakker for byområder og bompengeprosjekter for enkeltprosjekter utenfor byene, er kompliserte faglig, prosessmessig og politisk. Det kreves forutsigbare politiske beslutninger - ofte på tvers av kommunevalg - for å få på plass en bompengeordning.»

Dette forteller undertegnede at bypakker er ensbetydende med bomring. Noen av Vestfoldbyene er blitt fristet av tilbudet om bypakke, noe Sandefjord Fremskrittsparti har advart mot både i hovedutvalg og kommunestyre.'

LES OGSÅ: – Vestfold fylkeskommune vil ødelegge Andebu «forever». Det kommer aldri jernbane hit. Det erkjenner jeg. Men stedet skal vel ikke avvikles for dét!

Undertegnede vil på det sterkeste advare fylkets folkevalgte å gjøre vedtak i disse planene som binder opp kommunene og gir regional myndighet innsigelsesrett overfor lokale vedtak.Sandefjord Fremskrittsparti vil, om dette skulle skje, foreslå, på vegne av Sandefjord kommune, å anke saker av en slik art inn for departement for endelig avgjørelse.

ANDRE MENINGER: