Blant de viktigste tiltakene som foreslås i rapporten er blant annet at vi må jobbe for en byvekstavtale, utrede bompengeordning og å implementere rushtidsavgift.

Kunnskap og empiri

For Venstre er det viktig at politikk utformes på bakgrunn av kunnskap og empiri.

Politikere bør fatte beslutninger basert på fakta, og ikke synsing. Derfor mener vi det er spesielt at Sommerstad skriver at «Sp ikke er av den oppfatning at bomring rundt byen er det beste for miljø og klima i byen vår».

Det er ikke noe tvil om at bompenger reduserer biltrafikken, og det er ikke noe tvil om at redusert biltrafikk er bra for klima og miljø. Det er empirisk bevist.

Faglig grunnlag

Videre er det slik at det nettopp er trafikk og infrastrukturfaglige utredninger som må ligge til grunn for hvilke alternativer som gir gode løsninger for mobilitet i fremtiden. Ingen kan være sikre på hva som er gode løsninger før de er skikkelig utredet og ikke synset frem av lokalpolitikere som ikke er faglig instans.

Derfor kan man synse så mye man vil om tunneler i Preståsen eller kollektivfelt i Kilgata – det har liten verdi før vi i Sandefjord har fått faglig hjelp til å se nøye på hvilke løsninger som kan fungere best og er billigst.

Belønningsordninger

Videre skriver Sommerstad at et nullvekstmål ikke kan nås av kommunen alene. Det er jeg helt enig i.

Det er nettopp derfor staten har utarbeidet belønningsavtaler, slik at byområder som ønsker å nå nullvekstmålene, får statlig støtte. Disse forutsetter at byområdene tar i bruk en «helhetlig virkemiddelbruk som kan sikre måloppnåelsen i tråd med nullvekstmålet i avtaleperioden». Dette er ikke mulig uten å benytte seg av bompenger. Her er det verdt å merke seg at Sandefjord ikke har tatt ballen, og initiativet «vestfoldbyen» ligger dødt.

Det er synd for innbyggerne og skattebetalerne i Sandefjord.

Beklagelig

Høyres gruppeleder skriver i et tilsvar til Arbeiderpartiets ordførerkandidat at «hvis det skal dekke opp hva Orerød anser som nødvendige tiltak, vil satsene bli høye.» Altså også her, uten kunnskap overhodet, blir det raskt besluttet at det blir «dyrt».

Det er beklagelig at posisjonen stenger kranene før vi har rukket å åpne dem.

Vi trenger økonomisk hjelp

I Venstre er vi også opptatt av at både veier og busser til kommunens bygder skal være slik at de tåler fremtidens trafikk, og kan ha et kollektivtilbud som fungerer. Det er vanskelig å få til med begrensede midler fra kommunekassa, og Sandefjord har alt å vinne på å søke til seg finansiering som gir et skikkelig løft i veier og gangfelt.

Skal bli enklere

Senterpartiet er også bekymret for at en bomring vil ha negative konsekvenser for dem som ikke har andre alternative transportmidler. Men det er jo nettopp dette som er poenget med mobilitetsplanen!

Les også

La det være helt klart: Venstre ønsker ikke høyblokker i Carlsenkvartalet!

Man skal bygge infrastruktur og kollektivtilbud som sikrer at bevegelse i kommunen vår skal bli enklere uten bruk av bil.

Folk må kunne velge

La oss få innsikt, slik at vi har grunnlag for å vurdere tiltakene og medfølgende kostnader!

Sandefjord er en stor kommune i en viktig og befolkningsrik region i Norge. Fremtiden er preget av større mobilitet, et arbeidsmarked på tvers av våre nabokommuner og folk må ha muligheten til å kunne velge mellom forskjellige måter å bevege seg på effektivt.

Vi må tilrettelegge Sandefjord for fremtiden helhetlig og skikkelig, og ikke fokusere på politikeres påstander om enkle løsninger på baksiden av servietten!