(Siste)

Det er en utbredt myte at det ikke er lov å sykle over et gangfelt.

– Det er lov å sykle over gangfelt, eller fotgjengerfelt som det ofte omtales som. Forutsetningen er at gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående, sier Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening (SLF) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han viser til trafikkreglenes paragraf 18, tredje ledd om at ved passering av gående må slik sykling «skje i god avstand og i tilnærmet gangfart».

– Det er i den samme paragrafen det vises til at syklingen ikke skal være til «fare eller hinder for gående», legger Andersson til.

Utover hensynet til gående er det noen huskeregler som er spesielt viktige, framholder Andersson.

  • Syklister som sykler ned fra fortau og ut i veien, har alltid vikeplikt for kryssende trafikk på veien, uavhengig av om det er gangfelt der eller ikke.
  • Lysregulering for fotgjengere har ingen juridisk betydning for syklende. Sykler du over gangfelt, har du vikeplikt for kryssende trafikk uavhengig av om lyset er grønt eller rødt. Dette betyr samtidig at man har lov til å sykle på «rød mann» – slik man også har lov til å gå på rød mann – hvis det er ikke er kryssende trafikk som utløser vikeplikt.
  • Hvis den syklende går av sykkelen før gangfeltet, defineres syklisten som gående, og bilistene får vikeplikt – gitt at det ikke er lysregulert og «fotgjengerlyset» er rødt.

Reglene for sykling over gangfelt kan til dels være krevende for folk å skjønne, påpeker Andersson, og svært ofte er det samspillet mellom trafikantene som avgjør hvem som skal vike, og ikke trafikkreglene.

Det er mange som ikke kan vikepliktsreglene for syklister. I en undersøkelse fra Statens vegvesen går det fram at kun fire av ti som sykler jevnlig i trafikken, syns dette er enkelt å forstå.

Det hjelper heller ikke at mange veianlegg er feil utformet.

– Vi må huske på at reglene må være enkle å forstå for en stor gruppe trafikanter, deriblant barn uten kjøreopplæring, påpeker Andersson.

Vegvesenet skriver selv i en rapport at «trafikantene har svært mangelfull kunnskap om vikepliktsreglene i kryss mellom gang- og sykkelveg og kjøreveg og trafikantenes adferd er generelt i strid med regelverket. […] Vikepliktsregelverket bør enten endres eller konsekvent tydeliggjøres gjennom nye former for skilt og oppmerking» (Statens vegvesen, 2012).

De uklare reglene krever mange ofre hvert år, påpeker Andersson.

– Nå kan vi ikke vente lenger – det er tid for handling. SLF har tatt til orde for at det nedsettes en bredt sammensatt, uavhengig gruppe som gjennomgår vikepliktsregelverket for syklister og fremmer de endringsforslag som kreves for å skape et tryggere trafikkmiljø for både syklende, gående og kjørende, sier Morgan Andersson. (ANB)