Den nye skolen som er under planlegging er tenkt som en erstatning for dagens tre skoler på Ormestad, Framnes og Vesterøy. Det vil bli fremmet en egen sak om endret skolestruktur vinteren 2023, som et grunnlag for en eventuell sammenslåing av de tre skolene.

LES OGSÅ: Tomt Syd på høring. – Men firkanta kasser vi ikke synes all verden om.

Åpent møte

Høringsfristen for reguleringsplanen er 20. februar. Du kan lese mer om hva høringen dreier seg om her: Detaljregulering for ny skole på Vesterøya - Tomt Sør

I forbindelse med reguleringsplanen inviterer Sandefjord kommune naboer og interessenter til et åpent møte 18. januar kl. 18.00-19.30 på scenen i foajeen på Hjertnes Kulturhus.

I en høringsrunde kan alle si sin mening om forslaget, og fristen er satt til 20. februar.

Det aller meste av informasjon om arbeidet med ny barnehage- og skolestruktur i Sandefjord finner du her: En ny barnehage- og skolestruktur

LES OGSÅ: Dette kan bli den nye Vesterøya-skolen for 560 elever og 95 ansatte

Nydyrking

En ny skole som erstatning for de tre skolene på Vesterøya, planlegges med kapasitet på inntil ca. 560 elever. Dagens oversikt viser at det i dag går 508 elever på de tre skolene på Vesterøya.

Planområdet er på ca. 53 dekar, som omfatter skoletomten med tilhørende uteområder, veier, adkomstmuligheter, parkering, kollektivløsning med mer. Planen åpner for inntil 35 prosent utnyttelse på selve skoletomten, og med bygningshøyder opp mot 20 meters høyde. Som del av prosjektet gis det mulighet for etablering av en ny flerbrukshall.

Planen omfatter 13,9 dekar dyrket mark. I planarbeidet utredet mulighet for å flytte disse jordmassene til annet egnet område på Vesterøya, der det planlegges nydyrking. Dette er satt som et krav i planen, og matjordplanen viser at matjorden fra planområdet kan bidra til nydyrking og jordforbedring på til sammen ca. 27 dekar.

LES OGSÅ: Flere er skeptiske til større skoler