Det planlagte 22 meter høye nybygget ved bryggeriet på Hegna vil ikke bare ta mye av utsikten for beboerne, de frykter også at boligeiendommene deres skal bli mindre verdt.

De omfattende utvidelsene bryggeriet nå skal gjennomføre vil også føre til økt produksjon, økt støy og ta fra mange av dem nattesøvnen, frykter naboene.

Hvis dette blir gjennomført, tror jeg ikke jeg orker å bo her.

– Bygget blir så høyt at vi bare vil se toppen av Kamfjordåsen. Området blir mindre attraktivt, prisene vil gå ned og det kan bli vanskelig å selge, sier Linda Vehus.

En eiendomsmegler skal overfor beboerne i Brydedamveien borettslag ha antydet et prisfall på flere hundre tusen kroner på en bolig.

Grans

(Linda Vedhus og Tom Svenden. er skeptisk til Grans-planene. Foto. Atle Møller)

Nå står beboerne samlet i en protest mot utbyggingen, og vurderer også å få en verdivurdering som grunnlag for en samlet erstatningssak mot bryggeriet, dersom planene blir vedtatt og gjennomført.

LES OGSÅ: Hegna kan bli en bydel

Vil vurdere å flytte

For Tom Svendsen, som siden 2006 har bodd i Breiliveien rett nedenfor, vil det nærmeste høybygget virke enda mer dominerende.

– Hvis dette blir gjennomført, tror jeg ikke jeg orker å bo her. Da må jeg vel leie ut, sier Svendsen. Han vil få ny atkomst for tungtrafikk til bryggeriet rett i foran boligen.

Bygget blir så høyt at vi bare vil se toppen av Kamfjordåsen.

Borettslaget fikk ikke varsel om planene, men de oppdaget dem ved en tilfeldighet. Ved henvendelse til kommunen fikk de en beklagelse, med innkalling til et informasjonsmøte og forlenget frist til å uttale seg.

Beboerne reagerer også på saksframstillingen til kommunen om områdereguleringen for Hegna, der bryggeriets planer inngår. Blant annet foreslår rådmannen å tillate større arealutnyttelse enn planen først la opp til.

LES OGSÅ: Nabo krever 2,15 millioner for tapt utsikt

Dal forsterker støy

Naboene er videre kritiske til å tillate byggegrenser på mindre enn 20 meter til fylkesvei. Dette har også Statens vegvesen en «vesentlig merknad» til, og anbefaler minimum 25 meter.

– Trafikkflyt er ikke nevnt. Det kommunen legger opp til, vil gjøre trafikkavviklingen vanskelig og vil øke ulempene for oss, sier naboene.

De kan heller ikke forstå at kommunen legger opp til økt industri på Hegna, nettopp fordi det vil ramme så mange bolighus.

Vi håper andre også synes det er viktig å skape nye arbeidsplasser og beholde et bryggeri som har eksistert i over hundre år.

– Hegna ligger jo i en dal som forsterker støyen, sier naboene.

Teglstensbygg bevares

Områdeplanen setter krav til Grans bryggeri om bevaring av den gamle teglstensbygningen.

Grans

(Adm. dir. Morten Gran ved den gamle teglsteinsbygningen, som bryggeriet må bevare. Foto: Atle Møller)

Naboene mener dette kravet blir brukt som argument for å kunne bygge det 22 meter høye tank/silo-bygget.

– Argumentet virker konstruert og diffust, sier en av naboene.

Grans vil innkalle til nabomøte

– Vi som bryggeri er helt avhengig av å utvikle oss for å henge med i markedet. Samtidig ønsker vi å ha et godt forhold til naboene, forteller Morten Grand, adm.dir. i Grans Bryggeri.

I løpet av kort tid vil derfor naboene bli kalt inn på møte for å høre hverandres meninger.

– Hva om møtet ikke fører fram, og naboene kjører erstatningssak for tapt boligverdi?

– Det får vi forholde oss til hvis det kommer. Vi har ønsker og behov for vår virksomhet, og vi håper andre også synes det er viktig å skape nye arbeidsplasser og beholde et bryggeri som har eksistert i over hundre år, sier han.

LES OGSÅ: Grans skal brygge alt boksølet hjemme i Sandefjord

Vil miste «noe» utsyn

Rådmannen har et annet syn enn naboene på byggehøydene til Grans bryggeri.

Da områdeplanen for Hegna ble lagt fram for planutvalget i juni, het det at hensynet til Grans ivaretas med de økte byggehøydene, men også at ... «byggehøydene anses ikke å ha vesentlig negativ virkning for boligbebyggelsen i nærområdet».

LES OGSÅ: Ingen eier utsikten sin

Videre ble plasseringen av det 22 meter høye tankbygget forklart med dårlige grunnforhold andre steder på bryggeriets eiendom.

Rådmannen innrømmer likevel at nedre bebyggelse i Breiliveien «vil miste noe utsyn», men at tankene «ikke vil ha konsekvenser for eiendommene når det gjelder soltilgang».

Økt aktivitet og trafikk på Hegna vil også «medføre noen ulemper» for naboene, skriver rådmannen.

Områdeplanen ble førstegangsbehandlet uten at bryggeriet hadde konkrete planer. Så kom det konkrete planer, og da måtte reguleringen til ny førstegangsbehandling.

Hele planen er nå ute på høring, med frist 31. august. Brydedamveien borettslag har fått ytterligere to ukers frist fordi de ved en glipp ikke ble varslet.

– Brevet til sendt til boligbyggelaget, men det skulle vært sendt direkte til borettslaget, sier saksbehandler Maria Sundby Haugen i teknisk etat.

Offentlige myndigheter har ennå ikke uttalt seg om den nye planen. Når planen til slutt kommer til bystyret, avhenger av innspillene i høringsrunden.

LES OGSÅ: Grans kan selge for 35 millioner mer