Nå kaller han kommunalsjef Sindre Væren Rørby inn på teppet i planutvalget. Politikerne møtes neste gang onsdag 11. mai.

Krever en forklaring

Theimann vil utbe seg en forklaring på hvordan det kan ha seg at administrasjonen er enig med sameiet i at både oppholdsarealet under blokkene og de to flytebryggene bare skal kunne disponeres av beboerne og deres gjester. I SB før helgen gjorde sameieleder Erling Haslerud og plan- og bygningssjef Andreas Farsjø det klart at denne delen av Nye Kilen Brygge ikke er for alle. «Flytebryggene er i reguleringsplanen for Kilen felt D og E regulert til privat småbåthavn. Det vil si at de i utgangspunktet ikke er tilgjengelige for allmennheten for opphold og ferdsel», uttalte Farsjø.

Til SB hevdet imidlertid Mathiassen: «Sånn jeg husker det fra den politiske behandlingen av Nye Kilen Brygge, var det en forutsetning fra vår side at både havnepromenaden og bryggeområdet skulle være tilgjengelig for allmennheten, med andre ord alt langs sjøen.»

– Står i Planbeskrivelsen

– Jeg har samme oppfatning av dette som Mathiassen. Intensjonen var at bryggene skulle sikre allmennhetens ferdsel, opphold og tilgang til sjøen. Jeg mener også jeg finner støtte for det synet i flere punkter i planbeskrivelsen som ble lagt ut på høring i forbindelse med saken, sier Theimann. Høyre og Ap har rent flertall i kommunestyret, med sine til sammen 27 representanter.

Theimann viser til helt andre signaler enn privatisering i saksframlegg før reguleringsplanen ble vedtatt i 2016.

I Planbeskrivelsen for detaljregulering Nye Kilen Brygge 6. november 2015 fra Arcasa Arkitekter er det tegnet en sammenhengende bryggeløsning med poll på innsiden, som viser at det skulle være mulig å spasere fra nord til sør i sjøen, eller motsatt. Det som er der i dag, er to uavhengige flytebrygger med hver sin leider inn til oppholdsarealet under Kilgata 15B og 15C. Det er ikke mulig å spasere direkte videre fra de to bryggene.

«Allmennhetens tilgang til sjøen»

Blant de mange kommentarene som kommunen mottok i forbindelse med høringen av reguleringsplanen for Nye Kilen Brygge har Theimann bitt seg merke i uttalelsen fra daværende Fylkesmannen i Vestfold og Sandefjord Motorbåtforening.

Fylkesmannen vektlegger at havnepromenaden « … skal bli realisert i henhold til områdeplanen». Utbyggers kommentar til Fylkesmannens uttalelse er blant annet: «Areal med formål gatetun, samt havnepromenade og bryggeanlegg, ivaretar allmennhetens tilgang til sjøen, og det etableres flere sammenhengende plassrom.»

– Til glede for allmennheten

Motorbåtforeningen var i utgangspunktet skeptisk til flytebrygge og bading, og mente det av sikkerhetsmessige grunner ikke egnet seg. Til dette svarer utbygger: «Intensjonen med poll og bademuligheter er å tilføre nye kvaliteter til området som allmennheten kan ha glede av. Forslaget er blitt bearbeidet noe videre, men endelig utforming vil bli avklart i videre planarbeid og byggeprosjekt.»

Også denne formuleringen mener Theimann understøtter Mathiassens og hans oppfatning om at hele bryggeområdet skulle være for folk flest.

– Åpent for alle

– Området er åpent for allmennheten. Det er ingenting i reguleringsplanen som sier at det ikke er det. Dette var også forutsetningene som lå i dokumentene i høringsrundene, fram til annen gangs behandling i planutvalget og endelig godkjenning i kommunestyret, fastslår Theimann.

Planbeskrivelsen Nye Kilen Brygge 6. november 2015

I tillegg til svaret utbygger har gitt til fylkesmannen og motorbåtforeningen, viser Arild Theimann til disse formuleringene i Planbeskrivelsen i sin argumentasjon for at hele bryggeområdet er offentlig tilgjengelig:

Side 17:

«Ved å åpne opp langs sjøen ivaretar forslaget et mer naturlig bevegelsesmønster gjennom området, og skaper attraktive plassrom mot sjøen tilgjengelig for alle. Høyden på byggene gir slagskygger, men den innbyrdes plasseringen sikrer gode solforhold for de forskjellige oppholdssonene, som gis ulike bruk. Langs sjøen etableres havnepromenaden som sikrer videre forbindelse innover og ivaretar behovet for tilgang til Kilgata 5 for rednings- og nyttekjøretøy. Utenfor havnepromenaden tenkes et bryggeanlegg og poll som et tilskudd til attraktive oppholdssoner langs sjøen.»

Side 25:

«Landskap
Det skal opparbeides plassrom og private og allment tilgjengelige uteoppholdsarealer som er attraktive å bruke. Uteoppholdsareal i tilknytning til boligene skal utgjøre 20 % av BRA bolig inkludert et fellesareal på minst 1.800 m2. Innenfor dette arealet skal en felles nærlekeplass på minst 100 m2 etableres som vist på plankartet. Felles takterrasser inngår sammen med utearealer på bakkeplan som grunnlag for beregning av uteoppholdsarealet. En allment tilgjengelig havnepromenade skal etableres i forlengelse av dagens havnepromenade. I tillegg foreslås flytebryggeanlegg som er med på å gi et variert aktivitets- og rekreasjonstilbud. Det skal utarbeides utomhusplan i forbindelse med rammesøknad som viser endelig utforming av uteareal, inngangsparti, beplantning, lekearealer, nivåforskjeller, håndtering av lokalt overvann m.m.»

(Uthevelsene er gjort av Theimann)

At det har blitt endringer i utformingen av bryggene i forhold til illustrasjonene i Planbeskrivelsen i 2015 legger han ingen vekt på.

– De er ikke hogd i stein, og er etter min mening innafor. Men retningslinjene om at dette ikke omfattes av allemannsretten, er feil.

Ville aldri godtatt privatisering

– Men administrasjonen er klare på at dette er et privat bryggeområde. I hvilken grad har dere politikere sovet i timen når dere godkjente reguleringsplanen?

– Hvis det virkelig er tilfelle at administrasjonens oppfatning er korrekt, og Mathiassen og jeg tar feil, da føler jeg at vi folkevalgte rett og slett er blitt lurt. Da hadde jeg og Arbeiderpartiet aldri stemt for planen, sier Theimann.