Siden regjeringsskiftet i 2013 til 2019 har norsk fastlandseksport steget med 108 mrd. eller ca. 30 %. De seks siste årene av rødgrønn regjering steg eksporten med 6 mrd. eller under 2 %. Denne eksportsuksessen skyldes mange ting, men bedre konkurranseevne for norsk næringsliv gjennom lavere skatter, bedrer veier og satsing på næringsrettet forskning har bidratt. Det samme har en god økonomisk styring som har gitt lavt rentenivå, og lav kronekurs. Men først og fremst er det bedrifter og fagarbeideres dyktighet og innsats i knallhard internasjonal konkurranse som er suksessformelen.

Arbeiderpartiet forsøker å framstiller dette som en feilslått politikk. Da er det greit å minne om at hadde norsk eksport fulgt trenden fra de seks siste år med rødgrønt styre, ville Norge hvert år fra 2013 tapt 100 milliarder i eksportinntekter. Det er tilfeldigvis det samme som alle eksportinntekter fra sjømat, havbruk og villfisk til sammen.

Ingen har noen gang hevdet at økte utgifter for bedriftene gir bedre konkurranseevne. Derfor har vi hatt og vil ha som målsetting å redusere bedriftenes kostnader og handelshindre, forenkle byråkrati og å forbedre produktet gjennom næringsrettet forskning.

Aps svar er likevel økte utgifter og mer byråkrati. Aps alternative budsjetter, øker skattene for bedriftene, eierne og de ansatte mange ganger mer enn de satser på næringsrettede eller eksportrettede tiltak. Dette ville gitt mindre eksport gjennom at flere norske bedrifter vil tape i konkurranse med utenlandske bedrifter på grunn av høyere skatteregning. Mye av skatteøkningen er bruttoskatt for norske eierne. Arbeiderpartiets løsninger ville medført at også norske eiere ville tapt mot utenlandsk kapital. Resultatet kan lett bli eksport av bedrifter og arbeidsplasser heller enn produkter og løsninger.

Der finnes en mulighet for at økte skatter kan redusere både eksport og handelsunderskudd. Dersom de er så store at aktiviteten i Norge går ned, og industri og bedrifter slutter å investere, så går selvsagt importen ned. Det gjør også investeringene og arbeidsplasser forsvinner. Noe av grunnen til et handelsunderskudd i dag, er høye realinvesteringer i olje, fornybar og vei og bane i Norge. Dette er investeringer som vil gi eksportinntekter i framtiden, men som akkurat nå betyr import av f.eks. stål. Det er mulig Ap har foreslått å droppe noen av disse investeringene, men vi kan ikke huske det.

Det viktigste for vår konkurranseevne framover er et konkurransedyktig skattesystem, realisering av samferdselsinvesteringer som gir mer effektive varestrømmer, satsing på næringsrettet forskning og stabile rammevilkår for næringslivet. I tillegg en kraftig aktivitet mot markedsadgang og frihandelsavtaler og styrking av eksportkredittordninger. Om det hele kan gjøres med litt mindre byråkrati vil det også bidra til et enda mer konkurransedyktig, eksporterende Norge.