Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Årets undersøkelse ble publisert fredag 20. januar. På de fleste indikatorene i undersøkelsen, som trivsel, støtte fra lærer, støtte hjemmefra, læringskultur, mestring og motivasjon, felles regler og faglige utfordringer, ligger årets resultater for 7. trinn på eller rett under landssnittet. For 10. trinn ligger Sandefjord jevnt over litt under landssnittet på alle indikatorer.

Dette tar vi svært alvorlig

Elevenes svar på spørsmål om mobbing på skolen viser at vi har utfordringer. Ved noen av skolene er det veldig høye tall. Dette tar vi svært alvorlig.

Vi må gjøre mer for å forebygge mobbing og utenforskap. Forebygging er et felles ansvar og noe vi må drive med i skolene, i hjemmene, i nærmiljøet, i fritidsaktiviteter og digitalt. Det handler om holdninger og måter vi uttrykker oss på. Vi må øve opp vår sosiale kompetanse. Dette gjelder både elever, foresatte og ansatte.

Pandemien kan være en forklaring på at enkeltes sosiale ferdigheter ikke er helt på plass og dermed en årsak til høye mobbetall akkurat dette skoleåret. Det er likevel ikke slik at vi kan skylde på pandemi og enkelt gå videre. Vi må gå grundig til verks for å finne ut av hvordan vi kan sikre at alle barn og unge føler seg trygge i Sandefjord. Det er viktig for barn og unge å bli sett, oppleve tilhørighet og mestring og å føle seg trygge. På skolen og på andre arenaer i sitt liv.

Elevene må bli hørt

Hver enkelt skole må gå nærmere inn i resultatene fra Elevundersøkelsen. Elevene må bli hørt. Dette er deres hverdag. Er det spesielle hendelser som ligger bak tallene i undersøkelsen, eller er det uttrykk for en generell utvikling? Er det samsvar mellom disse tallene og mobbetilfeller skolen har kjent til fra før? Er det en sammenheng mellom disse tallene og annen kunnskap om barn og unge – økende behov for psykisk helsehjelp, nedgang i deltakelse i fritidstilbud og endringer i kriminalitetsbilde?

Vi må jobbe sammen, både på den enkelte skole, via FAU, foresatte, mobbeombud, gjennom nærmiljøutvalgene, i alle tjenester til barn og unge og på tvers av skolekretsgrenser og fritidsaktiviteter, for få ned andelen elever som ikke opplever å ha det trygt og godt.

Har rett på et trygt skolemiljø

Elever har lovfestet rett på et trygt skolemiljø. Det er den enkelte skole og skoleeier som er ansvarlig for elevens skolemiljø. Skolene i Sandefjord har rutiner og retningslinjer for hvordan elever skal få hjelp og oppfølging, dersom de opplever at skolen ikke er et godt sted å være. Plan for trygt og godt skolemiljø ble behandlet i hovedutvalget for kunnskap, barn og unge i juni 2022.

Alle som arbeider på skole,n har en plikt til å systematisk og kontinuerlig jobbe for å tilby alle elever en trygg og god skolehverdag. Det er rektor som har ansvar for at alle ansatte ved den enkelte skole har kjennskap til planen, og kunnskap om arbeidet med elevenes skolemiljø.

Skolene skal også ha en «skolemiljøgruppe» som skal være forum for å drøfte skolemiljøsaker.

Trygghet til å si fra

Målet er at alle elever ved skolene i Sandefjord kommune skal ha et skolemiljø som oppleves trygt og godt av den enkelte elev. Elevene skal oppleve tilhørighet, og gis trygghet til å ytre egne meninger og å si ifra på andres vegne.

Skolene har en nullvisjon for mobbing og krenkelser. Skolene skal drive et systematisk og kontinuerlig arbeid for å fremme et trygt og godt skolemiljø. Dette innebærer sosiale aktiviteter i regi av skolen og undervisning knyttet til opplæringsmål forbundet med elevens sosiale kompetanse. Dialog mellom skole og hjem skal være basert på gjensidig respekt, og elevene skal sikres medvirkning i arbeidet med skolemiljø.

Øverst på dagsorden

Resultatene i elevundersøkelsen viser oss at dette arbeidet likevel ikke gir gode nok resultater. Derfor vil vi nå sørge for en grundig gjennomgang av rutinene og retningslinjene våre.

Det må friskes opp og gjentas i alle tenkelige fora. Sammen med de folkevalgte, lokalsamfunnet og nærmiljøene må vi sette dette temaet øverst på dagsorden framover.