Huseierne vil gjerne ha depositum og flyktningene har ikke råd til å betale kontant depositum.

NAV har et tilbud til utleiere som heter Nav-garanti.

Det viser seg at mange utleiere er skeptiske til den såkalte Nav-garantien.

Ofte har formuleringene vært uklare og garantien har ikke sikret utleiers interesser godt nok.

Vi prøvde å finne noen annonser på nettet for utleie av bolig. I noen annonser står det at utleier ikke aksepterer nav-garanti.

Hvorfor aksepter ikke huseierne nav-garanti?

Vi snakket med noen utleiere som har annonse på nett om problemet med nav-garanti.

Flere sier at Nav ikke betaler dem hvis det er nødvendig å fikse noe. Og noen sier at de ikke vet hva nav-garanti er, og ønsker derfor ikke å ta denne risikoen. 

Spørsmålet som mange flyktninger lurer på er: Er det slik at noen nordmenn ikke ønsker å leie ut leilighetene sine til utlendinger?

Vi har snakket med en nordmann som hadde en leilighet, og allerede leid den ut til en leietaker som hadde nav-garanti. Etter seks måneder reiste den leietakeren til utlandet uten å gi beskjed til NAV eller eieren. Huseieren fikk derfor ikke husleie i fire måneder. Eieren prøvde å ta kontakt med leietaker. Han svarte ikke. Eieren gikk til NAV og spurte dem om nav-garantien som han hadde.  Nav sa da at de ikke kunne betale fordi leietakeren ikke var tilgjengelig. Det betyr at noen nordmenn ikke kan stole på denne garantien. 

På den annen side er det heldigvis mange nordmenn som ønsker flyktninger som leietakere og aksepterer nav-garanti.

Vi spurte Jessica Sørensen om dette, som er ansatt  i Nav Sandefjord.

Dette er svarene vi fikk av henne.

1. Kan du forklare nærmere hva Nav-garanti er?

- NAV garanti kan gis til personer som ikke har egne midler til å betale depositum ved inngåelse av et leieforhold. Depositumet skal i utgangspunktet sikre utleiers økonomiske interesser ved mislighold av en husleieavtale, det vil si at leien ikke blir betalt eller at det blir uforholdsmessig store skader på boligen. NAV-garantien skal gi utleier den samme tryggheten som et vanlig kontantdepositum. Ved en NAV-garanti så garanterer kommunen for at leietaker oppfyller sine avtaleforpliktelser. Dersom leietaker ikke betaler husleien kan utleier gjøre krav i garantien, men utleier må dokumentere at det er forsøkt å inndrive husleie fra leietaker først.

2. Hvorfor aksepterer ikke noen huseiere Nav-garanti, og kan du forklare denne saken med eksempler?

 - Det kan være ulike årsaker til at huseiere ikke aksepterer NAV-garanti, for å få et eksakt svar på dette spørsmålet bør man spørre utleierne direkte. En årsak kan være at NAV-garanti har fått et ufortjent dårlig rykte, og at utleiere tror at garantien ikke gir den samme tryggheten som et kontantdepositum, andre utleiere kan ha dårlig erfaring med å leie ut til klienter som har NAV-garanti. I 2016 utarbeidet kommunal og moderniseringsdepartementet et nytt standard garantidokument for å sikre private utleieres interesser. Departementet oppfordrer kommunene til å bruke dette standarddokumentet og håper at dette vil føre til at flere vil leie ut til vanskeligstilte.

3. Vi har snakket med noen huseiere om hvorfor de ikke aksepterer Nav-garanti. De har sagt at det tar lang tid å få pengene gjennom nav til å fikse leiligheten, hvorfor er det slik?

- NAV krever en viss dokumentasjon i slike saker, dette er for å sikre leietaker. Dersom kommunen betaler ut garantibeløpet til utleier blir leietaker skyldig dette beløpet til kommunen. Kommunen vil kreve beløpet tilbakebetalt fra leietaker og da er det viktig med tilstrekkelig dokumentasjon. Noen ganger tar det lang tid før utleier kommer med dokumentasjon, og noen ganger tar det litt tid før leietaker kommer med dokumentasjon. Det er kommunens ansvar at saken er tilstrekkelig belyst før pengene utbetales.

Begge sider har rett. Huseiere har rett til å be om en garanti for sikkerheten til leilighetene sine, og dermed bør leietaker vite at disse tiltakene er viktig og nødvendige. Men det er også viktig at  huseiere tar hensyn til at noen leietakere er helt nye i landet, og trenger hjelp via nav-garantien.