Vi befinner oss nå i startfasen av eldrebølgen i Sandefjord og i de fleste andre norske kommuner, så vi trenger å bygge flere sykehjemsplasser. Og det er nå vi ønsker å iverksette nye tanker om demensomsorg. Derfor er det nettopp nå vi trenger å øke antall sykehjemsplasser – og vi trenger å fornye de vi har. Planen i Sandefjord er å erstatte dagens 40 år gamle sykehjem, Nygård bo og behandlingssenter, med et nytt sykehjem med brukertilpassede plasser i henhold til dagens standard for omsorg og eldrepleie. Nybrottsarbeid innen eldreomsorgen pågår nå med uforminsket styrke. De fleste planer i dag finner inspirasjon i den nederlandske landsbyen som er tilrettelagt for pasienter med demens. Planen her i kommunen er å gi tilrettelagte botilbud for personer med demens og kognitiv svikt, i små enheter og med direkte tilgang til skjermede avdelinger og trygge utearealer.

Ifølge seksjonslederen for institusjoner og bofellesskap for personer med demens ykdom, Anne Gerd Samuelsen, er lysforholdene særdeles viktige, spesielt for mennesker med demens. Dagslys kan stimulere hjernen og være med på å regulere og opprettholde døgnrytme og skape god balanse mellom dag og natt. Fellesrom bør ha rikelig med vindusflater, som gir tilstrekkelig med dagslys. Små og «hjemlige enheter» gjør overgangen lettere fra et langt liv i eget hjem.

De private boenhetene i sykehjemmet bør være store nok til at pasientene skal kunne ta med seg kjente og kjære gjenstander som møbler, bilder og andre personlige ting som vekker gode minner fra et langt liv. Avstandene innen boenheten bør være korte nok til at beboerne finner fram til fellesareal, eget rom, hage og toalett. Oversiktlige enheter skaper trygghet for pasientene og gir pleierne gode muligheter for å gi personlig omsorg og pleie. Terapeutiske sansehager med ulike urter og grønnsaker har positiv effekt for beboerne. Å føle seg hjemme krever også at det foregår aktiviteter som hører til i et hjem.

Det nye sykehjemmet vil få 174 plasser. Det innebærer en netto kapasitetsøkning på 42 plasser og er planlagt å bli tatt i bruk i 2020. Kostnadsrammen for et nytt sykehjem er 473 millioner kroner, hvorav Husbanken gjennom tilskuddsordningen forventes å dekke 299 millioner kroner. Til tross for de usikkerhetene som oppsto da regjeringens planer om å endre tilskuddsordningen ble kjent, fortsatte planleggingen av det nye sykehjemmet. Plasseringen er ikke endelig fastlagt, men planleggerne arbeider foreløpig med en tomt i Virik-/Sørby-området.

Det nye sykehjemmet i Sandefjord må sees i sammenheng med øvrige satsinger på helse- og sosialområdet. Vi er nå i ferd med å ta i bruk Sandefjord Medisinske Senter (SMS) på sykehustomta, med blant annet avdelinger for lindrende behandling, rehabilitering, forsterket korttidsopphold, utredning og 24 timers legevakt. Senteret vil samle de mest kompetansekrevende tjenestene knyttet til samhandlingsreformen med staten, en reform som gir økt kommunalt ansvar for helse- og omsorgstjenestene for kommunens innbyggere. Helsesenteret har en brutto kostnadsramme på 288 millioner kroner. Av disse dekker kommunen 183 millioner kroner, mens staten dekker 105 millioner. I forbindelse med etableringen av SMS avvikles Lunden senter for demensomsorg, samt korttidsavdelingen og de siste dobbeltrommene på langtidsavdelingen på Nygård. Etter at nytt sykehjem er tatt i bruk, kan Nygård renoveres eventuelt i privat/offentlig samarbeid og tas i bruk som eldreboliger.

En av dem som nylig har vært på befaring på helseinstitusjoner i Sandefjord, er helseminister Bent Høie. Som han selv sa - han ønsket å se og lære. Han ble vist rundt på Nygård bo- og behandlingssenter av blant andre seksjonsleder ved Helsesenteret, Eli Hansen, og han fikk smake på maten som serveres pasientene på Nygård. Vi kjenner Eli Hansen godt nok til å være helt sikker på at hun også fikk inn en bemerkning eller to overfor Høie om behovet for at tilskuddsordningen fra Husbanken ikke måtte endres slik det da var planlagt. Vi i Sandefjord er glade for at regjeringen fulgte hennes råd.