For­by bruk av en­gangs­grill

Miljøkunstenere med samfunnsengasjement: Astor Andersen og Kari Prestgaard. Foto: Flemming Hofmann Tveitan

Miljøkunstenere med samfunnsengasjement: Astor Andersen og Kari Prestgaard. Foto: Flemming Hofmann Tveitan

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Miljøkunstnerene Kari Prestgaard og Astor Andersen vil totalforby det de mener er en miljøversting: engangsgrillen.

DEL

In­gen els­ker en­gangs­gril­len. Den luk­ter vondt, den gir dår­lig grill­re­sul­tat og den for­søp­ler og for­gif­ter na­tu­ren og den an­ten­ner skog­bran­ner. Bruk av en­gangs­grill har opp gjen­nom åre­ne på­ført norsk na­tur ska­der for hund­re­vis av mil­li­o­ner. Hva i all ver­den skal vi med et slikt pro­dukt? Hvor­for kan vi ikke like godt bare skjæ­re gjen­nom med et to­tal­for­bud?

Hvert år sel­ges det 1,3 mil­li­o­ner en­gangs­gril­ler her til lands. Det fles­te i lø­pet av noen hek­tis­ke som­mer­uker. Et­ter fel­les­fe­rien fly­ter fri­om­rå­der og po­pu­læ­re ut­farts­ste­der over av plast­flas­ker, mat­em­bal­la­sje, øl- og brus­bok­ser, en­gangs­be­stikk, mat­res­ter og ut­bren­te en­gangs­gril­ler.

Mye av grill­søp­la en­der i ha­vet og er til ska­de for fisk og sjø­fugl i hund­re­vis av år.

En­gangs­gril­len er blitt en mediegjenganger og et pro­dukt som alle els­ker å hate

Vestfold er in­fi­sert av grill­søp­pel fra kyst til fjell. Vi fin­ner en­gangs­gril­ler i de in­ners­te vi­ke­ne, på de yt­ter­ste hol­me­ne og på de hø­yes­te fjel­le­ne våre. Her for­le­den fant vi en­gangs­gril­ler og mas­se an­net tur­søp­pel på Ruketuten i Svar­stad kom­mu­ne. På den­ne flot­te fjell­top­pen, som lig­ger 602 moh., ser det ut som en søp­pel­dyn­ge rundt den gam­le brannvakthytta.

En­gangs­gril­len er blitt en mediegjenganger og et pro­dukt som alle els­ker å hate. Alt ha­tet hjel­per imid­ler­tid na­tu­ren lite.

Mens mat­skri­ben­ter, mil­jø­ver­ne­re, po­li­ti­ke­re og brann­sje­fer mo­sjo­ne­rer sine be­kym­rin­ger, an­ten­nes nye skog­bran­ner og grill­søp­la fly­ter fritt. Bar­ne­fa­mi­lier gri­ser like mye som ung­dom­mer på fyl­le­tur. Gam­le er ikke stort bed­re enn unge. Og beg­ge kjønn svik­ter like mye når det gjel­der å ta med seg en­gangs­gril­len og grill­søp­la hjem.

Den­ne som­me­ren er det Hen­ki Holmås (SV) som får me­dia på en­gangs­gril­len. Han vi inn­fø­re 50 kro­ners pant på bruk­te en­gangs­gril­ler.

Hen­sik­ten er god, men vi er redd det ikke vil hjel­pe det spøtt. De fles­te veg­rer seg mot å bære rundt på gam­le bål­res­ter og svidd mat­fett. Du skal lete len­ge for å fin­ne noe som er like ek­kelt som en brukt en­gangs­grill.

Ho­ved­pro­ble­met med pant og re­tur av en­gangs­gril­ler er selv­sagt at de er glo­var­me i ti­me­vis et­ter bruk. Når pøl­se­ne er spist og sola står på hell, vil alle hjem. Og da blir gril­len stå­en­de. Pant el­ler ikke pant. Der hvor det set­tes opp con­tai­ne­re, hen­der det rett som det er at folk kas­ter fra seg var­me en­gangs­gril­ler og for­år­sa­ker søp­pel­brann.

I Norge er det bål­for­bud i skog og mark fra 15. ap­ril til 15. sep­tem­ber. Det er en stor ju­ri­disk gåte at en­gangs­gril­len ikke ram­mes av det­te for­bu­det. Når en­gangs­gril­len hvert år an­ten­ner utal­li­ge bran­ner i na­tu­ren snak­kes det om «uvet­tig bruk».

Du skal lete len­ge for å fin­ne noe som er like ek­kelt som en brukt en­gangs­grill

Uvet­tig­he­ten, et­ter vår men­ing, er at en­gangs­gril­len er et lov­lig pro­dukt som sel­ges fritt og uten al­ders­gren­se. Det fin­nes utro­lig man­ge, kule og knall­go­de al­ter­na­ti­ver til en­gangs­gril­len. Små, bær­ba­re flergangsgriller le­ve­res i alle ten­ke­li­ge va­ri­an­ter og de­sign både for gass og kull. Det fin­nes også mik­ro-gril­ler på mar­ke­det som er mind­re enn da­gens en­gangs­gril­ler.

De min­ste er ikke tyk­ke­re enn 2,5 cen­ti­me­ter når de er sam­men­slått. Selv bru­ker vi en rød mini­grill som vi fant på til­bud til 40 kro­ner. Den fun­ker som bare det. Og kjøt­tet sma­ker slik gril­let kjøtt skal sma­ke.

Dis­ku­sjo­nen om en­gangs­gril­ler er en dis­ku­sjon uten re­el­le mot­par­ter. Bort­sett fra våre stor­tings­po­li­ti­ke­re, ha­ter hele Norge en­gangs­gril­len. De fles­te av oss nø­ler med å inn­røm­me at vi har brukt dem. Vi un­der­stre­ker gjer­ne at vi bare har prø­vd noen få gan­ger og med dår­lig re­sul­tat. In­gen vil sav­ne en­gangs­gril­len hvis den for­svant fra bu­tikk­hyl­le­ne i mor­gen.

En­gangs­grill er et pro­dukt som har ropt høyt og len­ge om å bli for­budt. Hø­rer du, Tine Sund­toft (miljøvernminister for Høyre, red.anm.).?

Artikkeltags