Sandefjords Blad brøt god presseskikk

PFU: Pressens faglige utvalg er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund

PFU: Pressens faglige utvalg er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund

Av

Sandefjords Blad er i Pressens Faglige utvalg (PFU) felt for brudd på god presseskikk.

DEL

Pressens Faglige Utvalg uttaler:

Klagen gjelder flere artikler i Sandefjords Blad (SB) om HR-sjefen i Sandefjord kommune. Avisen skrev at HR-sjefen ble fratatt arbeidsrett og måtte gå på dagen da han jobbet i Helfo. Avisen skrev også at han hadde unnlatt å opplyse om Helfo-stillingen da han noen år senere søkte jobb i Sandefjord kommune.

Klager er den omtalte HR-sjefen. Slik klager ser det, har SB publisert flere uriktige opplysninger om ham. Klage avviser blant annet at han måtte gå på dagen og ble fratatt arbeidsretten. Oppsigelsen i Helfo var en minnelig løsning der han selv valgte å slutte umiddelbart, opplyser klager. Klager mener videre at avisen ikke har gitt ham tilstrekkelig samtidig imøtegåelse. Ifølge klager har dekningen vært overdimensjonert, omtankeløs og usaklig.

Sandefjords Blad avviser at god presseskikk er brutt. Avisen mener å ha dekning for alt som er skrevet. Ifølge avisen må ikke begrepet «fratatt arbeidsrett» leses i juridisk forstand, slik klager gjør. SB mener også at klager har fått god mulighet til samtidig imøtegåelse; klager har selv valgt ikke å uttale seg, opplyser avisen. SB understreker at saken hadde stor offentlig interesse, og avisen kan ikke se at dekningen var overdimensjonert.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener saken hadde offentlig interesse og at den måtte kunne omtales. Utvalget forstår like fullt at saken har vært en belastning for klager, og vil på generelt grunnlag minne om VVP 4.1, som ber mediene vise saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

VVP 4.14 krever at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få muligheten til å svare på beskyldningene i samme publisering. PFU merker seg at det står ord mot ord om hva som ble avtalt forut for et møte mellom klager og avisen. Avisen mener det ble avtalt at det ikke skulle siteres fra møtet, mens klager mener avisen burde tatt med argumentene han la frem i møtet. Slik utvalget ser det, burde avisen fått frem klagers syn i større grad, noe som burde være mulig å få til sett i lys av den utstrakte kontakten mellom partene før publisering. Samtidig vektlegger PFU at klager ble forelagt de faktiske opplysningene før publisering, og at han fikk gjentatte muligheter til å sende samtidig imøtegåelse på epost – også etter det avholdte møtet.

PFU mener det er riktig å se klagers manglende stemme og sakens fremstilling opp mot VVP 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde. Utvalget påpeker at det skal være et visst rom for forenkling og spissformuleringer i journalistikk, spesielt på meningsplass. Likevel reagerer PFU på hvordan SB fremstilte klagers oppsigelsessak i Helfo. Det var ikke dekning for å skrive at klager ble «fratatt arbeidsretten» og at han dermed var tvunget til «å gå på dagen».

Ofte trenger ikke begreper å leses i rettslig forstand, og utvalget understreker at mediene ikke er bundet av den rettslige definisjonen av ord og uttrykk. I dette tilfellet påpekte imidlertid avisen selv – både på nyhets- og meningsplass – hvor mye som skal til ifølge loven for å bli «fratatt arbeidsretten». PFU mener avisen fremstilte det som at klager ble fratatt arbeidsretten nettopp i rettslig forstand.

Etter PFUs syn var dette et presseetisk overtramp som forsterkes gjennom at avisen ikke lyttet til innvendinger før publisering. Både klager og hans overordnede påpekte overfor avisen at en slik fremstilling ikke stemmer, uten at det ble tatt hensyn til i publiseringene. Sandefjords Blad har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 18. desember 2019

Alf Bjarne Johnsen,

Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim, Liv Ekeberg

Anne Weider Aasen, Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes

Artikkeltags