1. Miljø

- Fortsette arbeidet med fjordrenskning.

- Stille strenge krav til utslipp og støy for ferjevirksomheten.

- Vektlegge miljøvennlige transportmuligheter.

- Bedre framkommeligheten for myke trafikanter.

- Bevare verdifull matjord.

2. Helse og omsorg

- Utvikle lokalmedisinsk senter (bildet) med legevakt.

- Styrke hjemmetjenesten.

- Bygge flere omsorgsboliger.

- Jobbe videre med prosjektet med demenslandsby.

- Legge til rette for aktiviteter som fremmer folkehelse.

3. Oppvekst og kunnskap

- Ha full barnehagedekning, med kontinuerlig opptak.

- Være en foregangskommune for utvikling av gode lærere og skoleledere.

- Legge til rette for god digital læring.

4. Kultur og fritid

- Videreutvikle bibliotek og litteraturhus.

- Stimulere og støtte frivillighetsarbeidet.

- Opprustning og posisjonering av Hvalfangstmuseet.

5. By- og næringsutvikling

- Bygge flere leiligheter ved fortetting og bygge noe høyere.  La Torvet være byens hjerte, og gjøre Indre Havn mer tilgjengelig og attraktiv. .

- Ha brukervennlige parkeringsordninger.