1. Familie og oppvekst

- Vil ha maks 16 elever i hver klasse i 1. til 4. trinn.

- Gjeninnføre leirskole som et kommunalt tilbud.

- Ønsker flere kommunale barnehager, for å få bedre balanse mellom private og kommunale.

- Støtte til rusfrie treffpunkter for ungdom.

- Nulltoleranse mot mobbing, og et eget mobbeombud.

2. Helse og sosial

- Få på plass 60 nye enkeltrom på sykehjemmene.

- Familier med funksjonshemmede barn skal få tilbud om en fast koordinator og en foreldrepakke.

- Øke bemanningen og kompetansen ved sykehjemmene og i hjemmetjenesten.

- Full barneverndekning.

- Flere boliger til rusmisbrukere og bostedsløse.

3. Miljø, bolig og by

- Prøveordning med bilfrie lørdager i sentrum i mai-august.

- Egen søppelkasse for glass og metall i husholdningene

- Bygge et godt nettverk av veier med sykkelfelt.

- Økonomisere energibruken i kommunale bygg. Nye kommunale bygg skal være plusshus, hus som produserer mer energi enn de bruker.

4. Handel og næring

- Vil ikke ha søndagsåpne butikker.

- Forenkle søknader og kommunikasjon med kommunen.

- Sikre god tilgang til lokale industriarealer.

5. Kultur, kirke og idrett

- Styrke Kulturskolen.

- Bygge ut svømmehallen i Bugården.

- Videreutvikle samarbeidet mellom kommunen og Det kirkelige Fellesråd.