1. Fjord- og byutvikling

- Flytte ferjeterminalen bort fra Indre Havn. Skape trivelige bymiljøer rundt Indre Havn og i nedre deler av sentrum.

- Rensingen av Sandefjordsfjorden må forseres.

- P-hus under Preståsen og bilfrie lørdager.

- Styrke kollektivtilbudet. Flere busser til/fra togstasjonen.

- Bevare dyrket mark.

- Gi støtte til alternative energikilder; sol, vind og jordvarme.

- Rimelige boliger for unge.

2. Helse og skole

- Økt bruk av grønn resept, for å vri mer av behandlingen av livsstilssykdommer over fra legemidler til en sunnere livsstil og fysisk aktivitet.

- Leirskole for elevene på sjette trinn må gjeninnføres.

- Gi skolene mulighet til å abonnere på frukt og grønt.

- Legge til rette for fysisk aktivitet i nærmiljøet.

- Styrke barnevernet og tiltak som forebygger vold.

3. Gruveplanene

- Stanse planene om en fosfatgruve i Vestre Kodal. Området vil være en del av Sandefjord fra 2017 av.

- Ellers styrke vernet av skog, våtmark, havbunn og andre artsrike biotoper.

4. Hele, faste stillinger

- Beholde arbeidsmiljøloven slik den er i dag.

- Ansette sykepleiere og lærere i hundreprosents stillinger.

- Trappe opp lærertettheten.

- Videreutdanne ufaglærte som underviser i skolen.

5. Ny storkommune

- Forventer at kommunesammenslåingen blir gjennomført på en demokratisk, ryddig og åpen måte.

- Vil ha god informasjon til innbyggerne underveis i prosessen.