1. Byutvikling

- Vil ha et levende sentrum som har plass til alle, med gode møteplasser.

- Motvirke sentrumsdød ved å opprettholde gratis parkering.

- Videreutvikle byens bomiljøer og muligheter for butikker.

2. Næring og utvikling

- Ønsker næringslivet velkommen. Videreutvikle større næringsområder på en bærekraftig og miljøvennlig måte.

- Legge til rette for et miljøvennlig næringsliv.

3. Arealer og miljø

- Bevare framtidig mattilgang. Verne om turområder og kulturlandskap.

- Vurdere å tillate høyere bygg og flere boenheter utenfor dyrket mark.

- Nye kommunale bygg skal bygges i miljøvennlig materialer.

- Redusere kommunens utslipp, og at kommunen velger miljøvennlig der det er mulig.

4. Helse

- Opprettholde og videreutvikle 24-timers legevakt som ikke sentraliseres til et sted utenfor kommunen.

- Bedre eldreomsorg med aktivitets- og kulturtilbud.

- Flere eldre skal få bo hjemme så lenge som mulig.

- Aktivt bidra til å redusere ensomheten blant eldre.

5. Oppvekst

- Helsestasjoner for barn, familie og ungdom må styrkes, og helsesøstertjenesten i skolen må styrkes.

- Vil ha to barnehageopptak i året.  Skolene i Sandefjord skal beholde sine plasseringer, med små enheter som passer barnas behov.

- Styrke rådgivningstjenesten i skolen og arbeide for et inkluderende skolemiljø.