Renseanlegg bygges ut for minst 70 millioner kroner

BLE ORIENTERT: Driftsleder Stein Jørgensen orienterer politikerne i miljø- og planutvalget om den planlagte utbyggingen ved Enga Renseanlegg. Fra venstre: Pournima Patil (Ap), Ida Cathrine Nilsen (Sp), Monica Johansen (FrP), Fredrik Sørli Borg (KrF) og kommunalsjef Torunn Årset.

BLE ORIENTERT: Driftsleder Stein Jørgensen orienterer politikerne i miljø- og planutvalget om den planlagte utbyggingen ved Enga Renseanlegg. Fra venstre: Pournima Patil (Ap), Ida Cathrine Nilsen (Sp), Monica Johansen (FrP), Fredrik Sørli Borg (KrF) og kommunalsjef Torunn Årset. Foto:

Strengere krav til Enga Renseanlegg skal gjøre det bedre for miljøet. Boligeierne har allerede betalt regningen gjennom de årlige gebyrene.

DEL

Siden 2009 har kommunen levd på dispensasjon mot kravene i EUs avløpsdirektiv. Det betyr at det er sluppet ut mer organisk stoff fra renseanlegget på Enga ved Sandefjordsfjorden, enn det forskriften legger opp til.

Fylkesmannen har så langt gitt aksept for at kommunen prioriterer arbeidet med å redusere de store mengdene med såkalt fremmedvann som føres til renseanlegget. Dette skyldes først og fremst at tre store bekkelukkinger; Haslebekken, Ruklabekken og Virikbekken har vært ført til avløpssystemet og belastet renseanlegget med store mengder overvann.

Ideelt sett burde dette fremmedvannet vært ført direkte til vassdrag eller sjøen. Kommunen har derfor over flere tiår arbeidet med å skille overvannet og spillvannet (kloakk). Den planlagte utbyggingen på Enga har vært utsatt til dette arbeidet var gjennomført.

Får biologisk rens

I fjor startet planleggingen av utbyggingen for fullt. Utvidelsen av anlegget tar høyde for økt tilførsel som følge av økt befolkning og klimaendringer. Når anlegget er i full drift i 2021 blir 75 prosent av alt organisk stoff fjernet. Fram til nå har rensingen skjedd kjemisk. Nå får anlegget også et biologisk rensetrinn. Det organiske sluttproduktet fra renseprosessen er renset avløpsvann og slam. Avløpsvannet føres ut i fjorden på dypt vann, mens slammet brukes som gjødsel i landbruket.

Med bistand fra konsulentfirmaet COWI AS har kommunen funnet fire firmaer som er kvalifisert til å legge inn anbud på utbyggingen. Entreprisen er delt i tre, og etter planen skal kontrakten for første del være på plass i februar 2018. Selve byggestarten antar man finner sted høsten 2018. Deretter går det slag i slag, inntil anlegget er klart for prøvekjøring høsten 2020.

Hvor mye utbyggingen til slutt vil koste er ikke kjent. Så langt er det satt av åtte millioner kroner til planlegging og 61 millioner kroner til utbyggingen til og med 2019.

LES OGSÅ: Sandefjord er tredje billigst i landet

– Hva anlegget vil koste, vil vi kunne si mer om når tilbudene foreligger om kort tid, sier rådgiver Kjell Christian Z. Børresen i seksjon klima, miljø og landbruk i Sandefjord kommune.

Da Sandefjords Blad deltok på en befaring med hovedutvalget for miljø- og plansaker nylig, ble det antydet at utbyggingen kunne få en sluttpris på rundt 100 millioner kroner.

LES OGSÅ: Nye kommunale avgifter: Kommunen ber folk sjekke regningen

Penger i fond

Vann og avløp er såkalte selvkostområder. Det betyr at alle investeringer og drift dekkes gjennom gebyrer som pålegges innbyggerne. Det positive i denne utbyggingen, er at kommunen allerede har tatt høyde for investeringen gjennom tidligere økte gebyrer. Pengene står altså i fond, og er klare til bruk.

LES OGSÅ: Du og jeg må punge ut med 20 prosent mer for å få gode nok avløpsrør

Enga Renseanlegg betjener hele gamle Sandefjord kommune. Når avløpsplanene i nær framtid skal revideres, vil man vurdere om det er aktuelt å overføre avløpsvann fra Stokke og Andebu. De to sistnevnte stedene har i dag egne renseanlegg.

Revisjonsarbeidet i kommunen kommer til å starte opp så snart mulig.

LES OGSÅ: Utbygging ga nytt anlegg til 25 millioner

Rådmannen legger opp til at et standard avløpsgebyr for neste år er 3.763 kroner. Det er samme beløp som innbyggerne betaler for 2017.

LES OGSÅ: Stilte spørsmål om gravearbeid – fikk «ufyselig» tilbakemelding

Artikkeltags