Ombud kan være en person eller virksomhet som gjennom lov er gitt oppgaven å ivareta enkeltpersoners eller gruppers interesser og rettigheter. Vi har nasjonale ombud, slik som Barneombudet, Eldreombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet, og vi har en rekke lokale ombud, som elev- og lærlingeombud og mobbeombud.

I virksomheter med mange ansatte skal det være verneombud som skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Mange virksomheter har også personvernombud som arbeider med problemstillinger i tilknytning til personopplysninger. Sivilombudet fører kontroll med den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen.

I tillegg til disse vil nok politikere se på seg selv som ombud.

Må vise seg tilliten verdig

Enten ombudet er en person eller virksomhet vil dets oppgave være å fremme og ivareta bestemte hensyn og interesser i samfunnet, avhengig av hvilket samfunnsoppdrag som er gitt. En grunnleggende verdi i de offentlige ombudsordningene er at ombudet ikke kan bli instruert i hvordan det skal utføre sine lovpålagte oppgaver. Ombudet er faglig uavhengig av den øvrige forvaltningen. Denne faglige uavhengigheten er helt nødvendig når ombudet også skal fremføre kritiske synspunkter overfor forvaltningen eller ledelsen.

Et ombud som enten er valgt, ansatt eller utnevnt, vil i kraft av rollen være gitt tillit. Dette er en tillit som ombudet må vise seg verdig gjennom utførelsen av samfunnsoppdraget, og som må forvaltes viselig.

Har en pådriverrolle

Et ombud vil ha en pådriverrolle, og vil formidle erfaringer og synspunkter til beslutningstakere og utøvere i de ulike tjenestene, ofte i form av innspill til endring av praksis. Avhengig av hvilke interesser ombudet er satt til å ivareta vil ombud også fungere som en lyttepost for de erfaringene som gjøres, og vil ha et følge-med-på ansvar innenfor sitt fagområde. Det er derfor viktig at folk tar kontakt med ombudet, adresserer sine erfaringer dit og sier ifra dersom det er ting som bør forbedres.

En forutsetning for å ta kontakt med ombudet er at befolkningen har kjennskap til ombudsordningene. I min rolle som pasient- og brukerombud har vi en lovpålagt plikt til å gjøre ordningen kjent. Ombudstjenestene er gratis og skal være lett tilgjengelige.

Ikke tilsynsmyndighet

Hva er så vår rolle som pasient- og brukerombud?

Vi er ikke tilsynsmyndighet, og vi er ikke advokat for den enkelte hvor man kan komme med bestillinger. Mange tar kontakt med spørsmål om rettigheter innenfor helse- og omsorgsområdet, og mange har erfaringer som de vil fortelle om, ofte med det formål at «ikke andre skal oppleve det samme».

Vi hjelper folk med spørsmål i tilknytning til rettighetene og kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten, og vi forsøker å bidra til gode løsninger i den enkelte sak. Vi tilstreber å tilpasse vår bistand slik at folk skal oppnå å motta likeverdige tjenester. Vi må derfor prioritere om og i hvilket omfang vi hjelper til i enkeltsaker.

Stiller kritiske spørsmål

Vi har dialog med sykehusets ledelse og ansatte i enkeltsaker og om tjenestene på systemnivå. På tilsvarende måte har vi dialog med kommunene. Vi stiller kritiske spørsmål og etterspør kvalitet. Vi arbeider hele tiden for at kvaliteten på tjenestene skal være gode.

En kan også reflektere over de mange rapporter, utredninger og anbefalinger som utgis, også fra ulike ombud. Her gis det synspunkter og innspill på hvordan ulike sektorer og tjenester i samfunnet bør fungere. Noen kan nok hevde at det er enklere å mene noe om hvordan andre skal utføre oppgavene sine, men at det ikke gjenspeiler den reelle situasjonen og hva som er mulig å få til.

Bruk oss!

Som innbygger har vi i dag mange rettigheter, men befolkningen har ulik kjennskap til disse. De som har god kjennskap til sine rettigheter og som evner å fremme disse, vil ofte være de som vinner frem med sine behov og ønsker. Hva med dem som ikke har kjennskap til sine rettigheter? Det er disse vi som ombud må rette en særlig oppmerksomhet mot.

I en ideell verden ville det ikke vært behov for ombud. Slik er imidlertid ikke verden. Jeg tror derfor at ombudenes berettigelse og nytteverdi er til stede. Oppfordringen blir da, bruk ombudene.