Enorm tidsbesparelse med tog fra Horten til Moss!

Av

Departementet bestilte tilleggsutredninger for Oslofjord kryssing Moss-Horten for over et halvt år siden, med frist innen utgangen av 2016. Bestillingen var krystall klar. Det skal utarbeides en samfunnsøkonomisk analyse av aktuelle alternativer, inkludert behovsanalyse for togtrafikk mellom Moss og Horten, vurdering av vernehensyn, beregning av alternativenes klimagassutslipp og samfunnsøkonomiske lønnsomhet.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

MeningerI følge vegvesenet er utredningen kraftig forsinket, fordi «det faglige opplegget ikke er endelig avklart internt i Statens vegvesen.». Det opplyses at det ikke finnes offentlige tilgjengelige dokumenter som kan gi innblikk i tautrekkingen som foregår og det er grunn til å tro at manglende kapasitet hos både JBV og SVV er hovedproblemet.

KVUen dokumenterte at rørbro er den eneste mulig krysningsmulighet for tog mellom Moss og Horten, men fravær av en markedsanalyse gjorde det umulig å beregne inntjening av en slik forbindelse. En rørbro kan koble sammen både E6/E18 og Vestfoldbane og Østfoldbane uten å true naturvernhensyn. 

KVUen viste samtidig at en fast veiforbindelse uten tog vil skape uheldig vekst i både biltrafikk og klimautslipp og dette kan medføre at forbindelsen blir nedprioritert. Samtidig har muligheten for at en Oslofjordkryssing med både vei og bane kan avlaste E18 og Oslotunnelene blitt hyperaktuell. Kombinasjon vei og bane i en rørbro kan vise seg å skåne naturen og samtidig gi kostnadsbesparelser og økt inntjeningsmuligheter.

Departementet krever derfor at Jernbaneverket analyserer behovet for en bane som en del av den faste forbindelsen. Mye tyder på at det må øves sterk politisk press på aktørene for å støtte kravet og sikre en rask og grundig utredning av behovet for bane denne gangen.  Allerede nå kan det fastlegges at det finnes mange anvendelser for en baneforbindelse  mellom Moss og Horten.

En bearbeidet versjon av Intercity kartet viser at forbindelsen Moss Horten kan bli ”the missing link” som tilrettelegger for enorme tidsbesparelser for reiser innenfor og mellom Oslofjordregion og naboregionene. Linken gir den korteste mulig forbindelse og skaper følgende nye reisemønstre som alle vil avlaste banetraséen mellom Oslo og Drammen:

1. Stavanger kobles til Oslo og utlandet via Horten og IC strekning Oslo-Moss-Gjøteborg. Tog fra Oslo til Moss kan dermed betjene to strekninger samtidig, både videre til Gøteborg og til Stavanger via en rørbro. Togtrafikk er uønsket av alle den ikke betjener. Derfor er det innlysende at korteste og minst krevende trasé mellom stasjonene bør velges.  Den raskeste togtrasé mellom Oslo og Horten er via Moss.

2. Direkte tog kan kjøre fra Europa til Bergen uten å ta omveien om tunnelflaskehalsen i Oslo. Den raskest togtrasé mellom EU og Bergen er via Horten. Denne forbindelsen kompenserer samtidig Vestfold- og Østfoldbanene for trafikkendringene som punkt 1 ovenfor medfører.

3. Muligheten for en ny ringbane vil effektivisere bruken av Intercity rundt fjorden og åpne for nye reisemønstre og jobbmuligheter for hele regionen.

Linken vil også skape vesentlig bedre vilkår for godstrafikk på tog.

Kombinasjon av veg og bane Moss Horten vil endre folks kjørevaner totalt. Reisende til eller fra områder vest og øst for Oslofjorden vil fort oppdage at Moss-Horten forbindelsen er raskere og kortere enn via Oslo eller Drøbak, men vil kunne velge bil eller kollektivreisemåter etter behov. Slik vil løsningen effektivisere samferdsel i Osloregionen, forbedre norges klimaregnskap, avlaste E18 og utsette behovet for flere øst/vest bil- og togtunneler gjennom Oslo i flere tiår.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags