Varsellampene blinker for Oslofjorden!

Oslofjorden: Vi ser det overhengende sannsynlig at fjorden vil endre karakter totalt ila. få tiår uten tiltak. Foto: Forsvaret

Oslofjorden: Vi ser det overhengende sannsynlig at fjorden vil endre karakter totalt ila. få tiår uten tiltak. Foto: Forsvaret

Av

Oslofjorden blir i dag utsatt for påvirkninger fra mange kanter samtidig. Vestfold Venstre ser det overhengende sannsynlig at Oslofjorden vil endre karakter totalt i løpet av få tiår med mindre det iverksettes snarlige tiltak på flere områder.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

MeningerEt samlet Vestfold Venstre vedtok på årsmøtet at det er nødvendig med en rekke proaktive tiltak før utfordringene eskalerer og blir enda vanskeligere å rette opp. Rundt to millioner mennesker bor og oppholder seg til enhver tid rundt Oslofjorden. Bil-, båttrafikk, landbruksnæring, utslipp av miljøgifter, avrenning av gummigranulat fra kunstgressbaner, plast på avveie m.v. påvirker Oslofjordens helse, livskvalitet og fremtidsutsikter.

Gravide og barn under fem år har blitt frarådet å spise fisk fra indre Oslofjord, og vi ser nå at fremmede arter utgjør en betydelig trussel mot Oslofjordens biotop. Vi må derfor både tenke forebygging og aktiv handling for å beholde Oslofjorden som et rekreasjonsområde og matfat. Situasjonen krever strakstiltak med verne- og fredningssoner.

Døde eller oksygenfattige områder: Det er påvist oksygenfattige områder i Frierfjorden, Drammensfjorden og Iddefjorden. Globalt er det påvist døde havområder på størrelse med Nord-Amerika som følge av ulik påvirkning gjennom noen tiår. Klimaendringer med økt nedbør bidrar til større avrenning og tilførsel av næringssalter fra landbruket i fjordene, noe som igjen bidrar til økt algevekst og oksygenfattig vann.

Miljøfarlig granulat og plast: Det vil innen 2050 være mer plast enn fisk i havet dersom man ikke straks gjør noe. Betydelige mengder granulat renner ut i havet fra kunstgressbaner hvert år. Granulatet er bærer av miljøgifter og påvirker hele næringskjeden.

En truet fiskebestand: Hele den naturlige fiskebestanden i Oslofjorden er under kraftig press, for eksempel har sjøørrettbestanden i Oslofjorden vært redusert. Etter iherdig innsats fra NJFF og andre foreninger som har fjernet bekkehindringer som kulverter og rør og lagt ut hundrevis av tonn med gytegrus for å gi sjøørreten bedre gyteforhold, viser resultatene nå at det er en økning i sjøørretbestanden. Dette viser betydningen av effektive tiltak for å bedre forholdene for fiskebestanden.

Stillehavsøsters/fremmede arter: Flere fremmede arter truer norsk natur, deriblant Stillehavsøsters, som har inntatt Oslofjorden og utgjør et problem både for badende og for lokale arter i Oslofjorden. Et pilotprosjekt har vist en betydelig reduksjon ved plukking, og studier tilsier at bestanden øker raskt dersom den ikke holdes nede.

For å ta nødvendige grep vil Vestfold Venstre

• At regjeringen utarbeider en forvaltningsplan for Oslofjorden som inkluderer forslag til nye verneområder, blant annet for å gjenoppbygge og sikre fiskebestander. Venstre har fremmet forslag i Stortinget om at en forvaltningsplan skal baseres på den beste tilgjengelige kunnskapen. Det etableres et prosjekt med deltakelse fra de sentrale kunnskapsinstitusjonene som arbeider i Oslofjorden.

• At kommunene anmodes om å fjerne bekkehindringer som kulverter og rør for å tilrettelegge for en økt sjøørretbestand og for å nå målene i vanndirektivet, og at regjeringen innfører en støtteordning for slike tiltak.

• At landbruk og golfbaner unngår gjødsling nær slike vassdrag og lar skogholt langs bekkene vokse opp for å verne bekker og gyteplasser.

• At regjeringen oppfordrer til en tilbakeføring av naturlige dreneringsområder.

• Iverksette flere tiltak for å hindre utslipp av kunstgjødsel, kjemikalier og avrenning fra landbruket. Etablering av fangdammer er et effektivt tiltak for å redusere avrenning og utslipp.

• Stille strengere krav til utslipp fra renseanlegg, blant annet ved krav om biologisk rensing.

• At regjeringen utarbeider en forskrift med krav om utforming og drift av kunstgressbaner og ideelt innfører forbud mot det som antas å være miljøfarlige produkter og tilrettelegger for økt bruk av sertifiserte, miljøvennlige alternativer.

• At regjeringen innfører påbud om biologisk nedbrytbare plastposer og etablerer en støtteordning som har til hensikt å gjøre det økonomisk mulig å skifte til miljøvennlige alternativer. At det stimuleres til å ta i bruk alternativer til plast.

• Styrke incentiver til rydding i strandsonen.

• Ha målrettet innsats med plukking og fjerning av Stillehavsøsters fra kysten av Vestfold periodisk og før bestanden blir uhåndterlig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags