Gå til sidens hovedinnhold

Varsellampene blinker for Oslofjorden!

Artikkelen er over 3 år gammel

Oslofjorden blir i dag utsatt for påvirkninger fra mange kanter samtidig. Vestfold Venstre ser det overhengende sannsynlig at Oslofjorden vil endre karakter totalt i løpet av få tiår med mindre det iverksettes snarlige tiltak på flere områder.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et samlet Vestfold Venstre vedtok på årsmøtet at det er nødvendig med en rekke proaktive tiltak før utfordringene eskalerer og blir enda vanskeligere å rette opp. Rundt to millioner mennesker bor og oppholder seg til enhver tid rundt Oslofjorden. Bil-, båttrafikk, landbruksnæring, utslipp av miljøgifter, avrenning av gummigranulat fra kunstgressbaner, plast på avveie m.v. påvirker Oslofjordens helse, livskvalitet og fremtidsutsikter.

Gravide og barn under fem år har blitt frarådet å spise fisk fra indre Oslofjord, og vi ser nå at fremmede arter utgjør en betydelig trussel mot Oslofjordens biotop. Vi må derfor både tenke forebygging og aktiv handling for å beholde Oslofjorden som et rekreasjonsområde og matfat. Situasjonen krever strakstiltak med verne- og fredningssoner.

Døde eller oksygenfattige områder: Det er påvist oksygenfattige områder i Frierfjorden, Drammensfjorden og Iddefjorden. Globalt er det påvist døde havområder på størrelse med Nord-Amerika som følge av ulik påvirkning gjennom noen tiår. Klimaendringer med økt nedbør bidrar til større avrenning og tilførsel av næringssalter fra landbruket i fjordene, noe som igjen bidrar til økt algevekst og oksygenfattig vann.

Miljøfarlig granulat og plast: Det vil innen 2050 være mer plast enn fisk i havet dersom man ikke straks gjør noe. Betydelige mengder granulat renner ut i havet fra kunstgressbaner hvert år. Granulatet er bærer av miljøgifter og påvirker hele næringskjeden.

En truet fiskebestand: Hele den naturlige fiskebestanden i Oslofjorden er under kraftig press, for eksempel har sjøørrettbestanden i Oslofjorden vært redusert. Etter iherdig innsats fra NJFF og andre foreninger som har fjernet bekkehindringer som kulverter og rør og lagt ut hundrevis av tonn med gytegrus for å gi sjøørreten bedre gyteforhold, viser resultatene nå at det er en økning i sjøørretbestanden. Dette viser betydningen av effektive tiltak for å bedre forholdene for fiskebestanden.

Stillehavsøsters/fremmede arter: Flere fremmede arter truer norsk natur, deriblant Stillehavsøsters, som har inntatt Oslofjorden og utgjør et problem både for badende og for lokale arter i Oslofjorden. Et pilotprosjekt har vist en betydelig reduksjon ved plukking, og studier tilsier at bestanden øker raskt dersom den ikke holdes nede.

For å ta nødvendige grep vil Vestfold Venstre

• At regjeringen utarbeider en forvaltningsplan for Oslofjorden som inkluderer forslag til nye verneområder, blant annet for å gjenoppbygge og sikre fiskebestander. Venstre har fremmet forslag i Stortinget om at en forvaltningsplan skal baseres på den beste tilgjengelige kunnskapen. Det etableres et prosjekt med deltakelse fra de sentrale kunnskapsinstitusjonene som arbeider i Oslofjorden.

• At kommunene anmodes om å fjerne bekkehindringer som kulverter og rør for å tilrettelegge for en økt sjøørretbestand og for å nå målene i vanndirektivet, og at regjeringen innfører en støtteordning for slike tiltak.

• At landbruk og golfbaner unngår gjødsling nær slike vassdrag og lar skogholt langs bekkene vokse opp for å verne bekker og gyteplasser.

• At regjeringen oppfordrer til en tilbakeføring av naturlige dreneringsområder.

• Iverksette flere tiltak for å hindre utslipp av kunstgjødsel, kjemikalier og avrenning fra landbruket. Etablering av fangdammer er et effektivt tiltak for å redusere avrenning og utslipp.

• Stille strengere krav til utslipp fra renseanlegg, blant annet ved krav om biologisk rensing.

• At regjeringen utarbeider en forskrift med krav om utforming og drift av kunstgressbaner og ideelt innfører forbud mot det som antas å være miljøfarlige produkter og tilrettelegger for økt bruk av sertifiserte, miljøvennlige alternativer.

• At regjeringen innfører påbud om biologisk nedbrytbare plastposer og etablerer en støtteordning som har til hensikt å gjøre det økonomisk mulig å skifte til miljøvennlige alternativer. At det stimuleres til å ta i bruk alternativer til plast.

• Styrke incentiver til rydding i strandsonen.

• Ha målrettet innsats med plukking og fjerning av Stillehavsøsters fra kysten av Vestfold periodisk og før bestanden blir uhåndterlig.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.