Tidlig i februar kunne vi lese en sak på nrk.no med tittel «Selger gitaren for å ha noe å leve av: – Det er trist». Videre i artikkelen kunne vi lese «Musikere selger nå instrumentene sine på Finn.no for å skaffe penger til å betale regninger».

På oppdrag fra Kulturrådet har Menon Economics analysert kultursektorens inntektstap første halvdel av koronapandemien. Funnene viser, ikke uventet at det er store tap innen sektoren. Menons anslag viser at 32 prosent av kultursektorens inntekter har falt bort frem til september 2020, da undersøkelsen ble gjennomført. Til sammenligning forventes inntektene å krympe med mellom 4 og 7 prosent for norsk økonomi, mens reiselivsnæringen har mistet 30 prosent av inntektene (NHO Reiseliv, 2020). Kultursektoren er med andre ord rammet på dramatisk vis og situasjonen er nå verre enn den var i september i fjor.

Aktørene i kultursektoren er svært ulike over en rekke dimensjoner og rapporten viser store tap for de fleste, men for enkeltaktørene (skapere, utøvere, o.l.) har inntektstapet så langt vært klart størst innen musikk. Rapporten tar ikke med tapet det frivillige kulturlivet opplever, men vi kan anta at det også er betydelig tap.

Myndighetene har iverksatt en rekke kompenserende tiltak knyttet til pandemien, hvorav noen er spesielt rettet mot kultursektoren, men de fleste er generiske og retter seg mot alle, uavhengig av næring. Så det er mange som faller gjennom i systemet.

Vi har over tid i Sandefjord bygd opp et rikt og variert kulturliv bestående av både profesjonelle og frivillige kulturaktører. Sandefjord er en kulturby og kulturlivet har en stor verdi for kommunen, det er med på å gjøre kommunen attraktiv for blant annet innbyggere, næringsliv og turister. Det er i vår makt å gi en håndsrekning til de kulturaktørene i Sandefjord som nå sliter.

Vil ordføreren be Rådmann om en sak til politisk behandling om opprettelse av en midlertidig støtteordning for kulturaktører i Sandefjord? Støtten bør rettes mot de profesjonelle aktørene som kommer dårligst ut eller ikke er berettiget offentlig «koronastøtte» og aktører innen det frivillige kulturlivet som opplever driftutfordringer som følge av pandemien.