– Vi er nødt til å ha verdiskapning her i byen. Og staten skal ikke finansiere det, sier Karin Virik.

Venstre vil med andre ord at ny verdiskapning skjer «fra bunnen av», altså at privatpersoner starter opp virksomheter selv. Partiets ordførerkandidat startet selv opp sin egen bedrift for 30 år siden. At hun har klart seg så lenge mener hun er mer «på tross av» enn «på grunn av» gründernes kår.

Venstre vil generelt gjøre det lettere å få til nye ting. De vil at Sandefjord skal være et sted hvor det er mulig å være kreativ og nyskapende.

– Vi skal være en ja-kommune. Vi skal jobbe for – ikke mot – gründere, sier ordførerkandidaten.

Venstres viktigste saker

1. Næringsliv – et grønt skifte

- Sandefjord skal vokse på framtidsrettede, grønne bedrifter. Legge til rette ved bl.a. å utrede Torp Øst næringspark.

- Etablere gründerhus i sentrum.

- Vil ikke ha søndagsåpne butikker.

2. Miljø – en grønn, moderne by

- Sikre tilgang til strandsonen for alle og verne friarealer og dyrkbar mark.  Utvikle en helhetlig plan for sentrum, inkl. Tivolitomta.

- Starte rensingen av fjorden. Deretter få bystrand.

- Innføre bilfrie lørdager som en forsøksordning.

- Etablere et sykkelveinett til og fra arbeidssentrene som Pindsle og Torp.

3. En by for barn og unge

- Gi alle barn rett til barnehageplass, uavhengig av familiens økonomi. Ha fleksible åpningstider.

- Vise lærerne tillit, bl.a. ved å redusere antallet rapporter.

4. Helse og velferd – den trygge byen

- Ta i bruk ny teknologi i hjemmebasert omsorg. Alle eldre som ønsker det skal få enkeltrom ved kommunens institusjoner.

- Utvide Home-start kontakten til en hel stilling.

5. Kultur og idrett

- Øke ressursene til kultursektoren. Være en aktiv og forutsigbar samarbeidspartner for kulturaktørene.

- Gi idretten forutsigbare rammer til investeringer og drift.

 

Hun ser for seg at man kunne fått til mye spennende med et samarbeid mellom næringsforeningen, næringslivet og kommunen.

Samtidig mener hun det er på tide å ha store visjoner for Sandefjord.

– Vi kan ikke spare oss til vekst. Det trengs en visjon, sier Virik.

Hun mener det bør være mulig å i hvert fall bruke litt av overskuddene kommunen har hvert år.

LES OGSÅ: En grønn utfordrer

Ønsker et grønt skifte

I tillegg til å være attraktive for gründere og næringsliv, vil Venstre ha en ren fjord og grønn by. De ønsker seg et grønt skifte. Rensingen av Sandefjordsfjorden bør skje så snart som mulig. De vil også jobbe for at Sandefjord får omstillingsmidler gjennom en statlig bymiljøpakke. En slik pakke, sammen med satsing på gang- og sykkelveier og miljøvennlige boområder.

I tillegg til næringslivssatsing ønsker Venstre å bruke et rikt kulturliv til å trekke flere høyt utdannede til kommunen.

– Da blir det feil at kulturinvesteringer måles opp mot helse og skole, mener Virik.

I skolen ønsker Venstre å styrke helsetjenesten. De vil også kutte i skjemaveldet for lærerne slik at de får bedre tid til å være lærere. Men før barna startet på skolen, vil Venstre sette inn midler for å fange opp barn fra familier som sliter sosialt og økonomisk.

LES OGSÅ: Vil ha et skifte i byen

Vet nok om levekår

– Det viktigste forebyggende arbeidet gjøres allerede på helsestasjonen. Vi vil ha et tverrfaglig team som jobber med dette, sier Virik.

Teamet er ett av flere tiltak for å gjøre noe med levekårsutfordringene i kommunen. Venstre vil sette inn en rekke tiltak for å bedre levekårene.

– Vi er ferdige med å lage handlingsplaner for levekår. Nå vet vi nok til å sette inn de rette tiltakene, mener ordførerkandidaten.

Venstres ambisjoner ved årets valg er å få inn fire representanter i bystyret og én i formannskapet. De ønsker å støtte den borgerlige siden, men vil ikke gå inn i samarbeidssamtaler før man vet hva resultatet av valget blir.

LES OGSÅ: – Vi gjør det vi sier