Gå til sidens hovedinnhold

Potten til foreningslivet – igjen!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Peder Sunde (Venstre) hadde et innlegg i lørdagens Sandefjords Blad der han argumenterer for forslaget om nye retningslinjer for tilskudd til foreningslivet.

Et forslag som Peder Sunde og Venstre sammen med de øvrige opposisjonspartiene og Senterpartiet har støttet i KIF-utvalget og i Formannskapet.

Innlegget fra Peder Sunde inneholder en del faktiske feil og påstander som krever en oppklaring.

Sunde (og flertallet) ser ut til å anta at alle foreninger stiller likt når det gjelder forutsetninger for sine aktiviteter for barn og unge. Dette utgangspunktet er galt og da blir konklusjonene feil.

I denne saken må alle, inklusive Sunde og flertallspartiene, ha samme forståelse for situasjonen:

Antar at man er klar over at ikke alle får tilgang til rimelige kommunale lokaler for sin aktivitet?

Antar at Sunde er klar over at gymsaler er gratis å benytte, mens haller og andre kommunale lokaler har en timepris for leie.

Antar at Sunde også vet at enkelte foreninger må ut på det kommersielle markedet for å skaffe lokaler for sin virksomhet.

Til slutt antar jeg at Sunde ikke mener at enkelte aktiviteter for barn og unge skal ha fordeler fremfor andre aktiviteter.

Da er spørsmålet til Sunde og flertallspartiene i denne saken:

Hvis to foreninger (uavhengig av hvilken type tilbud de gir til barn og unge) har likt antall barn og unge som medlemmer, men ulike kostnader til sin aktivitet. Er det da rettferdig at de skal motta samme støtte fra kommunen, uten at de som har høyere kostnader til leie eller drift av lokaler (=anlegg) får kompensert noe for sine høyere utgifter.

I innlegget lørdag kommer Sunde med noen påstander som må kommenteres:

1. Peder Sunde skriver:

«Driftstilskuddsordningen: Denne ordningen er forbeholdt idrettslag som har installasjoner som er kostbare å drifte.»

Feil, i forskriften står det intet om at ordningen er forbeholdt idrettslag, men foreninger som har bygget eller drifter anlegg som kommunen ikke ønsker å bygge eller drifte selv (av ulike årsaker) mottar en viss støtte.

Husk at kommunen overlater mye av investeringene til foreningslivet. At det i hovedsak har medført tilskudd til idrettslag kommer av at de i all vesentlighet er idrettslag som har påtatt seg dette ansvaret.

Og ikke minst; det er fortsatt en del foreninger som burde hatt, men ikke får slik støtte.

(Grunnet manglende harmonisering av foreningene i de tre «gamle kommunene).

2. Peder Sunde skriver:

«Det er 10 idrettsforeninger som er med i ordningen. Under denne ordningen deles det ut ca. 2,4 millioner etter en harmonisering i 2020.»

Dette er bare deler av sannheten.

Det korrekte er at det innenfor «seksjon park, idrett og friluftsliv» deles ut 2,2 millioner årlig, mens det innenfor «seksjon kultur og kino» deles ut ca. 10,2 millioner årlig som driftstilskudd til tiltak og tilbud innenfor denne seksjonens arbeidsområde.

Åtte idrettslag får tilskudd til drift og åtte foreninger får såkalt løypetilskudd. Dette har Sunde og flertallspartiene blitt orientert om i tidligere politiske saker.

3. Peder Sunde skriver:

«I neste kommunestyre skal det besluttes om Hovedordningen skal endres. Per i dag har den et element av driftstilskudd som gjør at foreninger med store utgifter til for eksempel lokaler kan få høye tilskudd.

Innstillingen er at man endrer fordelingen slik at tildelingen favoriserer foreninger med barn og unge.»

Hva med de foreningene som har høye kostnader knyttet til egne anlegg eller leie av lokaler/anlegg og som ikke er med i ordningen som med «faste tilskudd/driftstilskudd»?

Enkelte foreninger har lave kostnader til leie av lokaler, mens andre må betale dyrt for et aktivitetslokale.

To foreninger som har like mange barn og unge ender opp med samme tilskudd, men med helt ulike kostnader.

Det den nye ordningen medfører er at foreninger med høye kostnader til aktivitet vil få dårligere vilkår. Er det rettferdig? Ønsker Peder Sunde og flertallet i Formannskapet at noen foreninger skal favoriseres? Skal tilbudet til barn og unge snevres inn til noen få aktiviteter som det er rimelig for foreningene å drifte?

4. Peder Sunde skriver:

«Alle idrettslagene med store driftsutgifter forbundet med store anlegg, løypekjøring om vinteren og medfølgende strømutgifter har god støtte i Driftstilskuddsordningen.»

Dette er feil.

Dette gjelder kun et fåtall og ordningen dekker kun en del av kostnadene.

Husk også at disse anleggene og foreningene som får «faste tilskudd» i stor grad er åpne anlegg for hele befolkningen som foreningene (ikke kommunen) påtar seg ansvar for å bygge og drifte.

Noen av tilskuddene er gitt til foreninger som har påtatt seg et ansvar for anleggsbygging som kommunen ikke selv har funnet midler til. Dette gjelder anlegg som det har vært et klart behov for, vedtatt i kommunale planer.

Tror Peder Sunde at noen tusenlapper til drift av lysløyper dekker kostnadene som vedlikehold og drift medfører, og som foreningene selv betaler for.

5. Peder Sunde skriver:

«De andre 145 foreningene har i det store lave driftsutgifter og har fokus på aktiviteter for barn og unge.»

Feil, ikke alle har lave driftskostnader.

Foreninger må leie lokaler i det private markedet for å kunne gi tilbud til medlemmer som i stor grad er barn og unge. Dette medfører høyere kostnader og disse vil man ikke få kompensert for med den nye ordningen.

6. Peder Sunde skriver:

«Endringen som skal besluttes, gir mer til foreninger med fokus på barn og unge.»

Dette er delvis korrekt, men ordningen vil favorisere de som får plass i rimelige eller gratis lokaler (ofte kommunale). De som ikke får plass, vil tape på ordningen.

Sundes påstand ville vært nærmere sannheten hvis kommunen sto for all tilrettelegging når det gjelder anlegg og lokaler og alle aktivitetslokaler var gratis eller hadde samme lave leiepris. Slik er det ikke i dag og det må foreningslivet og kommunene inklusivt politikerne forholde seg til når tilskuddsordningene diskuteres.

7. Peder Sunde skriver:

«La barn og unge få en større del av kaka.»

Noen barn og unge vil få en større del av kaka, mens andre vil sitte igjen med mindre. Det er vel ikke Sundes menig at alle skal drive aktivitet i gymsaler? Så mange gymsaler har ikke kommunen.

8. Peder Sunde skriver:

«Dette er en viktig sak for Venstre og alle andre som er opptatt av at våre skattepenger skal favorisere neste generasjon. Å finne sin mestringsarena er viktig for barn og er med på å forme et rikt og godt liv for neste generasjon sandefjordinger.»

Med den foreslåtte ordningen vil tilbudet bli snevrere, men enklere for noen og vanskeligere for andre. Og det hjelper ikke å jobbe for å få flere barn og unge med i foreningen for derigjennom å få høyere støtte, når kostnadene til et sted å være øker (hvis man i hele tatt finner et sted å være) og hvis kostnadene til aktivitet øker. Uten å få kompensert noe av disse økte kostnadene.

I Venstres valgprogram for inneværende periode lovet Venstre at de skulle «Gi idretten forutsigbare rammer til investering i anlegg og drift».

Venstre går inn for å fjerne støtten til drift for mange foreninger.

Ja, man oppnår forutsigbarhet, men ingen støtte. Det er også en form for forutsigbarhet.

Thor Henning Nilsen

Leder Sandefjord Idrettsråd

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.