«Stortinget ber regjeringen gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene/et regionalt nivå parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene.

Dette kan gjøres med utgangspunkt i en sammenstilling fra tidligere utredninger. Stortinget imøteser en melding til Stortinget om dette våren 2015.» Dette ble vedtatt mot Høyre og FrP sitt primærforslag om to forvaltningsnivåer, altså stortinget ved AP, SP, KrF, V og SV er grunnen til at vi nå står i den situasjonen vi gjør, med tvangssammenslåing av fylker til regioner istedenfor en avvikling av dette forvaltningsnivået på sikt.

Kommunesammenslåing er en god måte å møte fremtidens utfordringer på, kommunene blir bedre rustet til å sørge for nødvendige tjenester innenfor alle områder, men særlig helse og omsorgsområdene som er under press. En kommune som kan ta flere og større oppgaver vil samtidig styrke det lokale demokratiet. En fordeling av oppgaver mellom stat og større kommuner bør fint kunne fungere i et land med 5,3 millioner innbyggere. Dette støtter Sandefjord FrP fullt ut.

Det vi ikke støtter, er dannelse av regioner, vi ser ingen grunn til å ha dette kostbare forvaltningsnivå. Oppgaver og ansvar som i dag ligger til fylkeskommunen, vil videreføres i nye folkevalgte regioner, med unntak av oppgaver som er vedtatt overført til kommuner som del av kommunereformen. En videreføring til regionnivå er hovedmodellen for vegansvar mellom fylkeskommune og stat, slik at regionalt folkevalgt nivå fremdeles skal være en vesentlig vegeier, med ansvar for fylkesveger.

I tillegg vurderes flere nye oppgaver til regionene, man bygger altså regioner med større ansvar og flere oppgaver istedenfor å fordele dem mellom stat og kommune.

Ansvaret for ordningen med tilskudd til private lufthavner foreslås overført til de nye folkevalgte regionene som har slike lufthavner. Det vil utredes om ordningen med kjøp av innenlandske flyruter kan overføres til regionalt folkevalgt nivå.

Det vil vurderes om nye folkevalgte regioner kan få et koordineringsansvar for utbygging av digital infrastruktur. Det foreslås at nye folkevalgte regioner får ansvar for utforming og oppfølging av regionale oppdrag til nasjonale virkemiddelaktører for forskning, innovasjon og næringsutvikling.

Det vurderes ikke som aktuelt å overføre landbruksoppgaver fra fylkesmannen til nye folkevalgte regioner. Det foreslås et toårig forsøk, der en folkevalgt region gis ansvaret for regionale næringsprogram for landbruket som i dag forvaltes av fylkesmannen

Det foreslås å gi nye folkevalgte regioner ansvar for å legge til rette for samarbeid mellom arbeidsliv og utdannings- og opplæringsaktører om behov og tilrettelegging for etter- og videreutdanning.

I stortingsmeldingen om oppfølging av Kunnskapsløftet som planlegges fremlagt våren 2017, vil større folkevalgte regioners ansvar og rolle i veiledning og kvalitetsutvikling innenfor grunnopplæringen bli vurdert, inkludert ansvar for prosjektmidler på dette området.

Et større regionalt handlingsrom innenfor kulturpolitikken kan legge grunnlag for mer helhetlige vurderinger på tvers av politikkområder. Forvaltningen av tilskudd innen kulturområdet vil gjennomgås med sikte på overføring til regionalt folkevalgt nivå.

Statlig lokaliseringspolitikk er et virkemiddel for utvikling av vekstkraftige regioner med velfungerende regionsentre. Regional statsforvaltning utgjør en viktig andel av sysselsettingen i mange regioner. Regionalt folkevalgt nivå kan bidra med viktige vurderinger av ulike lokaliseringsalternativer for statlige arbeidsplasser.

Dette er oppgaver som fint kunne blitt fordelt mellom kommune og stat, så hadde man sikret en større nærhet til der folk bor, de bor i kommuner og ikke i regioner.

Vi i Sandefjord FrP er opptatt av det lokale selvstyret. Sandefjord har sammen med Stokke og Andebu gått sammen for å skape en kommune som kan ta på seg større ansvar og få tildelt flere oppgaver.

Vestfold kan ende i en region med Telemark, mens Buskerud, Akershus og Østfold blir en region. Dette anser jeg som en svært uheldig sammensetting når man ser litt på hva de ulike fylkene har av innhold, både de positive og negative sider. Jeg tipper kampen om overføringer og tildelinger vil bli stor. Når vi ser litt mot nord i dette fylket, så finnes det krefter i kommunene der om å gå til Buskerud-regionen, noe som vil gjøre oss til en enda mindre region enn såkalte Viken. En slik skjev sammensetning av fylkene til regioner gjør at vi på sikt, i mindre grad, vil bli hørt av staten.

Skal vi få stoppet denne prosessen, så vil jeg anta at et siste forsøk må bli ved stortingsvalget til høsten.