Oppgaver som i dag ligger i departementer og direktorater, skal flyttes til folkevalgte regioner rundt om i hele landet. Men flere av dagens fylkeskommuner er for små til å overta tunge velferdsoppgaver fra staten, og derfor er det behov for å gjøre strukturelle endringer. KrF har vært en pådriver for en regionreform, der dagens fylkeskommuner erstattes av større, folkevalgte regioner.

KrF mente det var gode grunner til å slå sammen Buskerud, Vestfold og Telemark til en region. De tre fylkene utgjør i stor grad et felles bo- og arbeidsmarked, og en rekke statlige inndelinger binder oss allerede sammen til en region.

Det siste tilskuddet er en felles høgskole som ligger godt an til å bli Norges neste universitet. Vi mente også at en BTV-region ivaretok et fornuftig størrelsesforhold mellom regionene. Nå ligger det an til at vi får en stor Viken-region som strekker seg fra Hardangervidda til Halden, med nærmere 1,2 millioner innbyggere. 

Men i politikken kan ikke et lite parti vinne alle slag. Andre partier hadde andre mål enn KrF, og vi fikk ikke gjennomslag for BTV. Nå er det inngått en avtale mellom flertallspartiene på Stortinget, om at Vestfold og Telemark skal bli en region uten å få Buskerud med på laget.

Men det skal også settes ned et utvalg som skal se nærmere på regionstrukturen, og med et særlig blikk på Østlandet.

Den skissen det er enighet om nå, er neppe en varig løsning. Oslo står i dag alene, men er ikke fredet på sikt. Da kan det være fornuftig å ta hele strukturen i landsdelen opp til ny vurdering.

Samtidig er det interessant å merke seg at Høyres Kårstein Eidem Løvaas fra Vestfold ikke vil garantere at han vil stemme i tråd med den inngåtte avtalen når saken skal opp i Stortinget. Hvis det er slik at Høyres representanter ikke anser avtalen som bindende, kan det bety at reformen fremdeles er i spill.

Da håper jeg Løvaas vil være tro mot fylkestingets ønske om en BTV-region, fremfor å lytte til partifellen Lene Westgård Halle, som nå tar til orde for at Vestfold må bli en del av Viken, og bidra til at denne regionen blir enda større.

Samtidig har Frps mann i kommunalkomiteen, Helge Andre Njåstad, uttalt at partiet fremdeles har som mål å fjerne det regionale forvaltningsnivået helt.

Hvis heller ikke Frp opplever avtalen som bindende, kan det være duket for nye forhandlinger etter valget i høst. Da vil ikke KrF avvise at vi kan gå i dialog med andre partier enn dagens regjeringspartier, for å få på plass en regionreform som både sikrer overføring av oppgaver til regionene og en fornuftig regionstruktur.