For at rettsstaten skal fungere, er vi avhengig av at folk respekterer og etterlever reglene. Da må reglene være lette å forstå samt skape mening for folk flest. Spørsmålet nå er om ikke publikum opplever å være forstrukket, både hva gjelder klarheten og når det kommer til om reglene oppfattes som fornuftige eller ei.

Her lokalt i Sandefjord så vi tendensen til dette når kommentarfeltene gikk varme, da kommuneoverlegen gikk ut og beskyldte de små lokale blomsterbutikkene i byen vår for å drive «ulovlig salg». Dette er en alvorlig beskyldning og indikerer at det bedrives noe straffbart. Det er et betimelig spørsmål om det har gått for langt nå og om det er følelsene som styrer ordet mer enn forståelsen av reglene.

LES SAKEN HER: Ber disse butikkene stoppe ulovlig salg: – Jeg skjønner det kan oppleves som både urimelig og veldig hardt

Kommuneoverlegen tolker forskriften for strengt

Jeg mener kommuneoverlegen i dette tilfellet tolker covid-19-forskriften for strengt. De små lokale blomsterhandlerne kan forhåndsselge blomster via vippsbutikk og kundene kan hente blomstene selv. Det er ikke grunnlag for å fortolke regelen slik, at det ikke skulle være adgang til å sette blomstene utenfor og kunne ta i mot forhåndsbetaling på vipps sammenholdt med bestilling angivelse av varene i vippsbetalingen. Det er heller ikke grunnlag for å fastslå at ikke kundene skal kunne hente varene selv.

Det følger av covid-19-forskriften § 16b «Stenging av virksomheter» at butikker skal holde stengt (med visse unntak), men kan likevel holde åpent «for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene».

Helsedirektoratet har tolket dette unntaket dithen at:

  • Med smittevernfaglige forsvarlige løsninger menes generelle smittevernråd, og smittevernråd som gjelder for bransjen, samt kravet til smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften § 15 b. Hva som er smittevernfaglig forsvarlig i de ulike situasjonene for avhenting av varer kan være forskjellig fra sted til sted, men generelt vil det bety å holde minst en meters (nå 2 m) avstand og sørge for god hygiene og renhold her som ellers.
  • Det er ikke krav om at varene må hentes andre steder enn i butikklokalet.
  • Det kanskje mest avgjørende i presiseringen av bestemmelsens forståelse fra Helsedirektoratet er; «bør vurderes om det er en smittevernfaglig forsvarlig løsning at kundene henter varene når de selv vil, eller om det for eksempel må avtales hentetidspunkt dersom det er risiko for kødannelse.» Det er dermed i lovforståelsen en skjønnsmessig vurdering beroende på om det er fare for kødannelse sammenholdt med om løsningen med henting når kunden selv vil er smittevernfaglig forsvarlig.

(Kilde: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/tiltaksniva-a-saerlig-hoyt-tiltaksniva)

Klikk og hent-løsninger er med andre ord tillatt. Helsedirektoratet vektlegger at en smittevernfaglig forsvarlig løsning som bør vurderes, er at kundene henter varene når de selv vil. Med denne nyanseringen av regelforståelsen, mener jeg at de lokale små aktører som selger blomster, trygt kan fortsette å sette blomster utendørs utenfor butikklokalet slik at kunder kan avhente varene når de selv vil, såfremt disse varene er forhåndsbetalt. Det vil si at kunden kan vippse først sin bestilling og betaling og så hente fra utsiden av butikken etterpå sine dermed forhåndsbestilte og forhåndsbetalte blomster, forutsatt at den enkelte lokale blomsterhandler påser at løsningen er smittevernfaglig forsvarlig herunder med vurdering at det ikke er risiko for kødannelse. Man bør for øvrig trå varsomt, før man utbasunerer fra myndighetshold at noen driver «ulovlig».