1. januar 2023 ble navnet på denne ordningen endret fra fritt behandlingsvalg til rett til valg av behandlingssted, se lov om pasient- og brukerrettigheter § 2–4. Formålet med navneendringen er å synliggjøre at pasientens rett til å velge knytter seg til hvor behandlingen skal skje, ikke hvilken behandling pasienten skal tilbys.

Ordningen gir pasienter rett til å velge mellom behandlingssteder i hele landet som eies av eller har avtale med et regionalt helseforetak.

Sikret i lov

Retten til å velge behandlingssted er sikret i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven. Retten gjelder alle trinn i behandlingsforløpet. Hvis ønskelig kan utredningen av pasientens helsetilstand gjennomføres et sted og behandlingen et annet sted. Pasienten kan også bytte behandlingssted etter at behandlingen er påbegynt. I øyeblikkelig-hjelp situasjoner har pasienten ikke rett til å velge, fordi behovet for rask helsehjelp da er viktigst. Når øyeblikkelig-hjelp situasjonen er over vil pasienten ha rett til å velge behandlingssted på vanlig måte.

Ordning avviklet

Fram til lovendringen 1. januar 2023 omfattet valgretten også behandlingssteder leverandører som var godkjent av Helfo. Dette er private virksomheter som var godkjent som leverandører i godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg. Denne ordningen er nå avviklet. For pasienter som allerede har påbegynt behandling hos en Helfo-godkjent leverandør, kan disse fortsette behandlingen inntil behandlingen er ferdig.

Denne overgangsordningen varer ut 2023.

Noe mindre i velge blant

I realiteten betyr det at pasientene nå kan ha noe færre behandlingssteder å velge mellom innenfor den offentlige helsetjenesten. Der den offentlige helsetjenesten selv ikke har tilstrekkelig kapasitet eller mangler tilbud, kan de inngå avtale om kjøp av tjenester fra private behandlingssteder, for eksempel fra tidligere Helfo-godkjent behandlingssteder, gitt at disse oppfyller vilkårene som stilles.

Hvilke behandlingssteder pasienten kan velge blant er derfor noe endret. For pasienter i vår region vil mange velge behandlingssted innenfor de sykehusene som inngår i Helse Sør-Øst helseregion, og de behandlingsstedene som Helse Sør-Øst har inngått avtale med. Oversikt over hvilke behandlingssteder man kan velge mellom finnes på Helse-Norge sine hjemmesider.

Litt om egenandel

Ved valg av behandlingssted innenfor samme helseregion vil det ikke medføre endring i egenandel. Ved valg av behandlingssted utenfor helseregionen vil en kunne få forhøyet egenandel.

For å få informasjon om de ulike behandlingsstedene kan Informasjonstjenesten velg behandlingssted kontaktes på tlf. 24 24 05 00. Her kan man få råd og veiledning om de ulike tilbudene, og de skal også ha oversikt over ventetider ved de ulike behandlingsstedene.