Erling Larsen kritiserer i sitt innlegg nylig meg og Senterpartiet for lettvintheter i vår argumentasjon. Han om det, her er vi ikke enige og Larsen bør innse at nye utenlandskabler, som Høyre går inn for, kan sende oss rett inn i nye strømkriser.

Erlend Larsen tar feil når han hevder at EØS-avtalen ikke setter hindringer for å gi norsk næringsliv støtte i møte med strømkrisen. Hans egen henvisning til EUs grense for offentlig støtte er nettopp de begrensningene som sammen med konkurranselovgivning gjør det vanskelig å utforme en treffsikker støtte til næringslivet. Dette står også i næringsminister Jan Christian Vestres svar til Tina Bru, og er en problematikk som tydelig kom frem i mitt eksempel med støtten til Sandefjord Lufthavn Torp. Et eksempel Larsen galant hopper over i sitt svarinnlegg.

Larsen nevner heller ikke at flere av de generelle forslagene EU-kommisjonen publiserte 13. oktober allerede har blitt utført. På EUs punkt om midlertidig reduksjon av skatter og avgifter har regjeringen senket el-avgiften med 47 prosent for vintermånedene tilsvarende omtrent 3 milliarder, med anslagsvis 1 milliard i avgiftslettelse til næringslivet. En avgiftslettelse som Høyre var kritisk til.På punktet om forbrukerstøtte har regjeringenøkt bostøtten og fått på plass en strømstøtteordning for husholdninger. I tillegg kommer støtten til frivilligheten og landbruket.

Regjeringens tiltak er også mye kraftigere enn de vi ser i våre naboland. Danmark har beholdt sin el-avgift på 80 danske øre per kWh. I Norge har regjeringen redusert el-avgiften til 8,91 øre for januar, februar og mars. Sveriges kompensasjonsordning for husholdninger gir betydelig lavere utbetalinger enn den norske. Dette skulle også bare mangle. Larsen bør merke seg at til tross for hans beundring for EUs forslag til tiltak, så ser de heller ikke ut til å ha hjulpet for nabolandene våre som er EU-medlemmer.

Verre er påstanden om at finansminister Trygve Slagsvold Vedum i desember skal ha sagt at det ikke var mulig å gi lønnsstøtte til bedrifter på grunn av EØS-reglene. Dette er ikke bare lettvint argumentasjon fra Larsen,det er feil. Diskusjonen mellom finansdepartementet og ESA i desember gikk på den øvre grensen en lønnsstøtteordning kunne ha innenfor EØS-regelverket. Det var ikke snakk om at lønnsstøtte til næringslivet ikke var mulig. «Å være stortingspolitiker for et regjeringsparti stiller høye krav til presisjon og troverdighet.» skriver Larsen. Det er jeg enig i, og det bør gjelde alle.

Vi er enige om at kraftige enøktiltak må iverksettes, ny kraftproduksjonen må bygges og eksisterende produksjon effektiviseres. Senterpartiet mener den nye kraften skal komme norske forbrukere og næringsliv til gode. Høyre går derimot inn for å bygge nye utenlandskabler som vil føre mye av kraften ut av Norge og nasjonale strømpriser opp. Larsen virker mer opptatt av å kritisere regjeringen enn av å se de langsiktige løsningene på strømkrisen.

Senterpartiet er mot å bygge nye utenlandskabler. Vårt mål er at norsk næringsliv og husholdninger skal ha billig strøm. Vi vil at bedrifter som Elkem fortsatt skal ha et konkurransefortrinn med tilgang på rimelig grønn kraft. Dette er langsiktig energi- og næringspolitikk. Jeg er mer bekymret for kortsiktige markedsliberale løsninger fra Høyre.