Gjerdene det er snakk om, er de som følger stien på østsiden av Truberjordet, parallelt med Ulrichsens 2 meter høyt nettinggjerde. Stien binder Nordre Trubervika med Stranvika i sør.

Beveger man seg nærmere Stranvika, fortsetter fornyelsen det gamle plankegjerdet. Området på vestsiden av stien, inn mot skogholtet, er i dag offentlig friområde. Hva er hensikten med dette plankegjerdet nå? Før var det nok for å markere at området på innsiden var privat, men det er det ikke lenger. Det er flere med meg som stiller seg undrende til at disse plankegjerdene skal bibeholdes, og attpåtil tilføres ytterligere skattepenger gjennom en oppgradering!

Knut Magnar Asgrimsplass, hvilken funksjon har disse plankegjerdene i dag? Grunneier har jo sikret sin eiendom som han finner best, og den resterende delen av gjerdet står i et friområde! Dette gjerdet virker både uklokt, meningsløst og provoserende.

Et gjerde symboliserer noe negativt i den forstand at man ikke skal bevege seg innenfor dette. Hvorfor ønsker kommunen å stenge allmennheten ute fra friområdet? Intensjonen med å gjøre dette til et offentlig friområde er vel at allmennheten skal ha tilgang til det? Det finnes ellers nok av oppgaver på Yxney som det kan brukes skattepenger på!

Heldigvis skjer det i så måte også noe positivt på Yxney. Den 18.02.2021 vedtok kommunestyret i sak 012/21, om framkommelighet på Yxney etter friluftslovens § 13, at det blant annet skal opparbeides en sti på sørsiden av hestejordet, på utsiden av nettinggjerdet til Ulrichsen.

Kostnadene dekkes av de midlene som er avsatt til drift og vedlikehold av Yxney. Stien, som binder østside av Truber med vestsiden (Mefjord-siden) har over lengre tide blitt opparbeidet av turfolket. Deler av stien er imidlertid beheftet med noen store steiner som gjør det besværlig for noen å benytte den. Turistforeningen sier i sin kommentar, i etterkant av kommunestyrevedtaket, at det er gledelig at partene er enige om merking av en alternativ sti på sørsiden av «hestejordet». Samtidig påpekes det at stien videre fram til gårdsveien på vestsiden med letthet kan opparbeides med enkel klopping, grusing og fjerning av større steiner således at stien får en tilpasset universell utforming.

Kommune har allerede gjennomført utbedrende tiltak av stien på østsiden, hvor en kulvert nå fungerer som bro over bekken. Videre er deler av stien i dette området gruset. Rett skal være rett – dette ser bra ut! Nå gleder jeg meg til resten av stien blir oppgradert i nær framtid, og at unødvendige plankegjerder, omtalt innledningsvis, fjernes for godt!