Gå til sidens hovedinnhold

Rødsåsen – sak og fakta – hvem vet best?

Artikkelen er over 2 år gammel

Saken om bruk av Rødsåsen til boligformål er en typisk sak for en kommune i vekst der profittjagende utbyggere får dominere.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ikke bare handler det om at natur og rekreasjonsområder forringes, men om langt mer prinsippielle forhold ved de demokratiske prosesser i et lokalsamfunn.

Mengden av informasjon og «vanlige folks» mulighet til å henge med i prosessene og de byråkratiske irrgangene kommer tydelig til syne i denne saken.

Rødsåsen har vært eiet av Thor Dahl Eiendom (Framnæs Mek. Værksted) i mange tiår.

Flere ganger har det blitt søkt om å få bygge ut området, med det resultat at kommunen har sagt nei, med noen små unntak i randsonen.

Områdets kvalitet er helt avhengig av områdets størrelse og mangfold.

Innspillene og meningene har vært til stede hver gang og både fagmyndigheter og brukere/naboer har sendt sine innspill i prosessen.

Denne gangen gikk Thor Dahl Eiendom tydeligvis grundigere til verks, og selv om Rådmannen frarådet utbygging, valgte det politiske flertallet å tillate at en stor del av området ble bebygget.

Thor Dahl Eiendom hadde gjort jobben sin.

Det som er mest påfallende i denne saken er at Thor Dahl Eiendom la fram en søknad / rapport som beskrev området som et område med lav verdi når det gjelt friluft og natur.

Området inneholdt ingen spesielle forekomster av dyr eller verneverdig natur og det ble lite benyttet av befolkningen skrev Thor Dahl Eiendom i sin søknad om omregulering.

Altså hadde området lite verdi.

Formannskapet sa ja og Sissener ble glad.

Deretter varslet Thor Dahl Eiendom noen av naboene om at det ville bli gjennomført en reguleringssak.

De utvalgte som ble varslet var de som grenset til den opprinnelige løsningen med utkjøring mot Vesterøy Kirke og Fjellvikbakken.

LES OGSÅ: Barna er taperne på Rødsåsen

Protestene kom og saken har ruller frem og tilbake i byråkratiet.

Nye forslag til å løse de trafikale problemene er presentert og nye naboer varslet.

Dermed har man klart å skape ulike grupper av beboere som har ulike argumenter mot utbyggingen og de foreslåtte løsningene.

I prosessens seneste fase følte mange av brukerne og beboerne at de fikk ansvar for å komme med innspill og dokumentasjon som gjalt dyreliv, planteliv og andre forhold man burde ta hensyn til.

Dette burde utbygger dokumentert allerede i starten.

Thor Dahl Eiendom har derimot endret sin beskrivelse av området i takt med innspillene og protestene.

Området som først hadde liten verdi har senere blitt til et område med litt verdi.

Thor Dahl Eiedom skrev: «Naturmangfold: Hele området er registrert som leveområdet for spettefugler.»

Hva med jettegryter, rådyr, grevling, rev, flaggermus osv

Hva med de verneverdige eikene som må fjernes?

Dessuten skriver Thor Dahl: «stiene er lite i bruk og det er ikke tegn til at området benyttes til lek.»

Dette viser at utbygger ikke har satt seg inn i forholdene, lang mindre vært der.

Som et av Vesterøyas mest populære turområder må det karakteriseres som enten bevisst manipulering eller uvitenhet. Jeg vet ikke om det ene er bedre enn det andre.

For å være snille har man i administrasjonens innstilling spart «Pannekakefjellet», noe som er til ingen nytte.

Pannekakefjellet blir en avgrenset samlingsplass fremfor et spennede sted for opplevelser.

Å bevare selve pannekakefjellet, midt inne i et bebygget område fratar pannekakefjellets funksjon som opplevelsested i en spennende skog.

LES OGSÅ: Overleverte 80 grønne håndtrykk til politikerne

For ca. 10 år siden ønsket en utbygger, nå JM, å utvikle Veraåsen som boligfelt

Den gang ble det slått fast av kommunen at man ikke kunne legge adkomsten til Veraåsen fra nord, det vil si adkomst via Vestre Rød (eller Framnesplatået som kommunen velger å kalle området).

Veiene i området var ikke dimensjonert for den økte trafikken.

I dag, med økt fortetting på Vestre Rød og medfølgende økt trafikk på Vestre Rød, er plutselig veiene gode nok.

Forstå det den som kan.

Sandefjord Kommune har vedtatt en «vegnorm», som viser at veiene på Vestre Rød ikke er gode nok til å ta imot den økte trafikken en utbygging på Rødsåsen vil medføre.

Vi vil oppleve at barnas skoleveg, som i dag opplevers som trygg av de fleste, vil bli utrygg for mange.

Barna på Framnes er skoleelever på dagtid og lekende barn på ettermiddag og kveld.

LES OGSÅ: Skolebarn markerte sitt nei til utbygging på Rødsåsen

Langs Framnesveien er man i ferd med å ferdigstille en gang- og sykkelvei. Denne veien er i liten grad benyttet av skoleelever i dag. Ganske enkelt fordi det bor svært få barn i det aktuelle området.

På Vestre Rød derimot bor det (og leker) mange barn. Disse får derimot en utrygg skoleveg.

At man etter søknad omregulerer et verdifullt område, er en sak for seg selv, og ikke lovstridig.

At Thor Dahl Eiendom har fått tillatelse til å komme med forslag til bebyggelse på Rødsåsen kan vel ikke bety at man skal bebygge, uansett hvor gode eller dårlige planene er.

Det ligger vel ingen garanti for at alt er greit, selv om man får ja til å utarbeide forslag.

LES OGSÅ: Offentlig gapestokk venter politikere som sier ja til boliger i Rødsåsen

Saken om utbygging av Rødsåsen burde være en vekker for både Sandefjord Kommunes administrasjon, politikere og innbyggere.

Mange av de sakene som fremmes kommer fra private, store og ressursterke firma og personer som kan dette med saksbehandling og hvordan man skal legge frem en sak.

At man i planens tidslinje erfarer at agumentene og faktagrunnlaget er mangelfullt eller endres, er et bevis på dette.

Samtidig er det bortimot umulig for en politiker som påtar seg et verv på frivillig basis å sette seg inn i alle forhold rundt en sak av slike dimensjoner. For Rødsåsen-saker er ikke den eneste.

Vi som bor ute i provinsene og kjenner utfordringene når det gjelder trafikk og annet på kroppen, har ingen erfaring i og heller ingen plikt til å være saksbehandlere i slike saker.

 

Befolkningen fjenses fra beslutningsapparatet og selv om alle har rett til å bli hørt, er det få som har mulihet til å lese seg opp på kilovis av sakspapirer.

Dessverre vil en utbygging av Rødsåsen kun skape tapere, med ett unntak.Og da kan man jo lure på hvem det er.

Såkunne jeg nevnt folkehelse, skolekapasitet (i en skole der en del av den er over 100 år).

Nevnte utbygger er dyrket jords forsvarer, men friområdene dessverre ikke har noen ambassadører som blir hørt.

Bare for å nevne det: Friluft kan man ikke kjøpe.

LES OGSÅ: Her sier rådmannen ja til 80 boliger, men beklager at barna blir taperne

«Livet mellom husene», som Sandefjord Kommune har som målsetning for nærmiljøutvalgene blir bokstavlig talt «liv kun mellom husene».

Sandefjord Kommune (og utbyggerne) er i ferd med å skape en kommune i vekst, men får en kommune med redusert bo-, oppvekst- og livskvalitet på kjøpet.

Kommentarer til denne saken